4 dalis kasos aparatai

Naudojant kasos aparatà, vykdomas ásipareigojimas apmokestinti pardavimus. Ðis sprendimas priimamas trumpose komercinëse ir aptarnavimo vietose, kur nereikia atlikti sandëlio valdymo. Naudodamiesi kasos aparatu, galite spausdinti suvestines pardavimo ataskaitas ir iðsamias ataskaitas.

Kasos aparatai su elektronine kopija leidþia iðspausdinti nuomones, be kita ko fiskaliniø kasdieniø ataskaitø ir visø áplaukø ar konkreèios dienos kopijø kopijos. Prieð perkant kasos aparatà, turime nuspræsti, ar perspektyvoje nereikës suderinti kasos aparato su kompiuteriu. Tai yra paskutinis raktas dabar kasos sezone. Ne seifas gali dirbti su kompiuteriu, kodø skaitytuvu ar net stalèiu, todël prieð perkant pinigus verta kreiptis á gydytojus, kad pasirinktumëte tinkamà prietaisà. Fiskalinis kasos aparatas, skirtas & nbsp; gali bendradarbiauti su kitais prietaisais.

Vidutinio segmento kasos aparatai ir sistemos kasos aparatai gali bûti lengvai sumaiðomi su kompiuteriu, kuriame ádiegta atsisiunèiama prekybos programinë áranga. Pardavimas perduodamas kasos aparatu, taèiau, norint pasiekti kompiuterio atsargø lygá, pardavimai ið kasos turëtø bûti skaitomi pradþioje. Taip pat su ðvieþiais produktais arba iðsaugotø kainø pasikeitimu. Pirma, ágyvendiname pardavimo sistemos pakeitimus, tada juos perveþame á kasos aparatà. Pardavimas gali bûti vykdomas kasoje, kai kompiuteris iðjungtas. Atsiþvelgiant á pateiktà programinæ árangà, kvitas yra nukreiptas á kvito pardavimà po gavimo arba nefasuotos. Ðiame paaiðkinime visi produktai turi savo parduotuviø sandëliuose, todël bazë yra pakankamai didelë, kad pagreitintø pardavimà, kasoje ir kompiuteryje bûtina naudoti brûkðniniø kodø skaitytuvus, kad bûtø lengviau patekti á sandëlá. Taèiau prieð pasirenkant kasos aparatà ir programà, turëtumëte paimti ið informacijos specialistø, kurie pasirinks gerà energijos poreikio konfigûracijà.

Bet kuriame komerciniame asmenyje standartinis kasos aparatas ir kompiuteris gali bûti keièiami ðiuolaikiniu sprendimu, pagrástu POS kompiuteriu su jutikliniu ekranu, ant kurio yra ið anksto pakrauta komercinë programinë áranga. Kompiuteris turi iðeiti ðalia spausdintuvo, kad kasininkas perduotø ekranà ir atspausdintø èekiø rankose.