Amonio elektronines deklaracijos programa

„Optima“ ERP programa yra labiausiai paplitusi Lenkijos programa, ágyvendinta vaikams ir maþoms ámonëms ið visø srièiø. Tai daþniausiai pasirinkta apskaitos ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Dëka tinkamiausiø ámontuotø sprendimø jis nusipelnë dabarties.

Naudodamas fiksuotà mënesiná abonentiná mokestá, klientas gauna prieigà prie programinës árangos, kuri leidþia lengviau valdyti ámonæ internetu per þiniatinklio narðyklæ.„Optima“ programa yra suprantama paslaugø projekte esanèiame turguje ir stacionariai. Dël to vartotojai gali visapusiðkai valdyti korporacijos procesus internetu.Dinamiðkai besikeièianèioje verslo aplinkoje ámonës, norinèios ágyti konkurenciná pranaðumà, turi sugebëti greitai pritaikyti ir naudoti sprendimus, atitinkanèius darbo skoná ir ámonës padëtá.

Projekto tikslas - sukelti sprendimø tipus, kurie, protingai naudojant naujausias technologijas, yra pernelyg didelë uþduotis palengvinti verslo vykdymo bûdà ir prieð konkurencijà.„Optima“ ERP programa siûlo sprendimà ámonei, pradedant nuo paslaugø, prekybos ir gamybos ámoniø, per maþmeninius tinklus, apskaitos biurus, mikroámones ir individualias ámones.Pagal ERP programà, komandoms teikiama daugybë papildomø sprendimø, kurie palaiko ir sudaro integruotus organizmus ið viso, kad bûtø palaikomos visos ámonës veiklos sritys. Kartu su programine áranga klientams suteikiama ávairi pagalba, kuri leidþia dirbti kasdien.

„Optima“ ERP programa yra sëkmingas sprendimas kiekvienai ámonei. Palengvina ásitraukimà á verslà ir vaidmená galios aspektuose. Ji taip pat siûlo gerà prieigà ir perþiûrà paskutiniam, kaip sëkmingai kompanija. Tai problema, kurià galite rekomenduoti bet kuriai bendrovei. Nepriklausomai nuo to, ar jis yra maþas, didelis, ar vieniðas - kiekvienas mëgsta jaustis gerai privaèioje parduotuvëje, taip pat prisiminti viskà, kiek valdo programinë áranga.