Antistatinis drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës aprangos gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai baigë susijusá sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou egzistavo maþiausiu laiku ir pilnatvë baigësi be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo pagrásti visiðkai natûraliais ir ðviesiais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, ypaè skirtas dabartinei progai. Suknelë buvo perduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, beveik ðilèiausios kolekcijos drabuþiai buvo parduoti aukcione. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus paliktos savo vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus pardavimui ir, jei pardavimo objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas spaudai mums pasakë, kad ðiandien moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ pradëti e. Prekybà, kurioje bûtø populiarios kolekcijos, nei tos, kurios yra stacionariuose versluose.Ðeimos drabuþiø þenklas yra gërimas tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekvienoje ðalyje jis turi keletà gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuolaikiðkø, visø pirma, lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija kaupia kolekcijas pagal pagrindinius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos turi toká platø pripaþinimà, kad prieð steigiant parduotuvæ ryte ryðkios eilës yra pasirengusios uþdaryti. Ðios kolekcijos vyksta per vienà dienà.Ðiø bendroviø produktus daugelá metø plaèiai vertino vartotojai, taip pat ir ðalyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neparduoda, nekalbama apie pasiektø apdovanojimø galià ir bando padaryti, kad rezultatai bûtø geriausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë