Apsauga smulkmeno tinkle

Ðiandien turime daug techniniø pasiekimø. Mes visur turime vienodà elektronikà, kuri dirba patogiau ir siekia visiðkai skirtingø tikslø, nei tuo metu buvo lygûs metai. Nuolat stengiamës siekti didesnio patogumo, todël mes sukursime savo veiksmus dël technologiniø naujoviø, kurios yra iðdëstytos visoje elektronikos srityje.

Tai negalioja mums, kai áranga sukuriama, ir net nenorime to iðmokti. Taèiau verta pamàstyti apie elektros energijà, dël kurios galime turëti ðiuos árenginius ir nebijoti, kad tai atsitiks mums ðiek tiek, nes saugumas prieð elektros energijà suteikia mums áþeminimo.

Elektra yra namø pramonë, kuri iðlieka nedideliu tempu. Bûtent ðioje pramonëje iðgirsime apie áþeminimà, fazæ ir daugybæ naujø problemø, kurias galime naudoti uþdarame namø gyvenime. Taigi tai taikoma ir tai, kad esame elektros energijos vartotojai, o pagrindinës ðio dalyko vertybës turëtø bûti mûsø.

Itin svarbi tema Lenkijos kasdieniuose apartamentuose yra áþeminimas. Taèiau ðiuo metu kiekviename maitinimo lizde yra árengtas áþeminimo gnybtas. Jis atrodo kitoks árenginiuose, kurie nori tokios spaustuvës su nauja galimybe. Tokio árankio pavyzdys yra tai, kad yra suvirintojas, kuris paprastai yra atskiras kabelis, kuriame yra toks gnybtas. Taigi paprastai yra sagties forma, kurià mes vedame á metalinæ dalá, kuri yra þemës dalis.

Spaustukas arba áþeminimo gnybtas yra keièiamas laukas, todël verta paminëti ðá stiliø, jei matome, kad tokia sagtis yra sugedusi lenkiðkoje árangoje, bent jau suvirinimo aparate. Tokie terminalai taip pat yra automobiliø laidø áranga, ir èia turëtume gràþinti paskutinæ nuomonæ, ar datos nëra paskutinë pernelyg rûdyta ir kartais nereikia pakeisti. Tokias svetaines rasite elektros parduotuvëse, bet daugiau statybose.