Aradai apie nearegistruota vienkartinae suma

Atëjo laikas, kai mokesèiø norma yra privaloma pagal teisës normà. Todël yra elektroniniø ástaigø, þmoniø, kurie registruoja pardavimus, ir mokesèiø, mokëtinø ið ne didmeninës prekybos, suma. Dël savo defekto verslo savininkas, kad jam buvo skirta didelë bauda, kuri aiðkiai virðija jo pajamas. Niekas nenori atsidurti patikrinime ir ágaliojimuose.Daþnai tai atsitinka, kad ámonë veikia maþoje erdvëje. Darbdavys parduoda savo prekes internetu, o prekyba daugiausia saugo juos, vienintelë laisva erdvë yra ten, kur svarstomas stalas. Vis dëlto kasos aparatai yra tokie patys, kaip pageidaujama parduotuvës sëkmei visame prekybos plote.Tai vienas dalykas þmonëms, kurie padeda stacionariai. Sunku ásivaizduoti, kad pardavëjas vadovaujasi turtingu fiskaliniu dydþiu ir visomis priemonëmis, reikalingomis jos dideliam naudojimui. Taèiau rinkoje atsirado neðiojami fiskaliniai árenginiai. Jie laiko maþus dydþius, galingas baterijas ir tylø aptarnavimà. Forma primena kredito korteliø naudojimo terminalus. Jis suteikia jiems didþiulá kelià á robotà, t. Y. Kaip mums reikia eiti á gavëjà.Be to, fiskaliniai árenginiai yra svarbûs kai kuriems gavëjams, o ne tik verslininkams. Iðduoto kvito dëka vartotojas tikisi pateikti skundà dël ásigytos paslaugos. Galiausiai ðis fiskalinis spausdinimas yra vienintelis mûsø prekiø pirkimo árodymas. Yra daugiau árodymø, kad ámonës savininkas vykdo oficialià veiklà ir sumoka vienodo dydþio sumà uþ parduotà poveiká ir pagalbà. Jei susidaro situacija, kai fiskaliniai patiekalai sandëlyje yra atjungti arba gyventi neveiksmingai, mes galime praneðti ástaigai, kuri imsis atitinkamø teisiniø veiksmø verslininko atþvilgiu. Jam gresia didelë bauda ir kartais net bandymas.Kasos aparatai taip pat padeda verslininkams kontroliuoti savo finansus ámonëje. Kiekvienos dienos gale atspausdinama kasdieninë santrauka, o mënesio rezultatui galime iðspausdinti visà pareiðkimà, kuris parodys mums, kiek tiksliai mûsø pajamos. Dël to galime lengvai patikrinti, ar vienas ið þmoniø vagia mûsø pinigus ar tiesiog ar mûsø parduotuvë yra naudinga.

Þr. Kasos aparatus