Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija yra raðytinis gamintojo (arba ágaliotojo atstovo parengtas pareiðkimas, kad jo poveikis yra toks pat, kaip ir Europos Sàjungos rekomendacijose. Ði deklaracija turi bûti susijusi su vienu ar keliais produktais, kurie aiðkiai identifikuojami pagal pavadinimà arba prekës kodà arba kità nedviprasmiðkà nuorodà. Gamintojas privalo atlikti gaminio analizæ ir atlikti bûtinus pakeitimus, kad bûtø laikomasi direktyvø reikalavimø.

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, gaminiams turi bûti taikomos atitikties ávertinimo procedûros, be to, jei reikia (nes jis yra ið kitø reglamentø, medþiagoms taip pat reikia ásigyti atitinkamus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra gaunama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Ið tikrøjø yra vadinami moduliai ir paprastai pateikiami didþiosiomis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimà pageidauja gamintojas, kuris tikriausiai pasirenka já pagal savo nuomonæ ið galimybiø, kurias jis nurodë direktyvoje, ir ádomiø konkreèiø prekiø. Techniðkai vidutiniø produktø atveju seka gali bûti sudaryta ið paties elemento (pvz., A modulis, o paþangesniems produktams tai yra sudëtingos procedûros (pvz., Elektros skaitikliø atveju gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada dokumentuojamas veiklos augimas ir rezultatai. Gamintojas atideda gaminius, naudojamus CE atitikties deklaracijoje. Didelë atsakomybë, susijusi su gamintojo iðduota atitikties deklaracija, atsiranda dël to, kad manoma, kad gaminys, kuriam buvo parengti dokumentai, atitinka visus pagrindinius pageidavimus ir yra identiðkas taikomiems reglamentams.EB atitikties susitarimuose turëtø bûti pateikta informacija pagal ðià formà (pagal 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro teisæ dël statybiniø medþiagø atitikties deklaravimo ir jø þymëjimo konstrukcijos þenklu sistemos:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo prekës þenklas ir adresas, taip pat, jei to reikalaujama, taip pat ir jo ágaliotas Europos atstovas3. Ði atitikties deklaracija yra iðduota tik gamintojo (arba montuotojo atsakomybe.4. Kas yra deklaracijos tikslas - produkto identifikatorius, kuris, jei reikia, uþtikrins jo turinio atkûrimà - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema yra panaði á atitinkamus Bendrijos teisës aktus (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas arba nuorodas á darniuosius standartus, kuriems turi bûti pateikta deklaracija7. Prireikus ásikiðusios notifikuotosios ástaigos þinios ir su sàlyga, kad reikia pateikti sertifikatà8. Kita papildoma informacija, tokia kaip: vardu, kuriam jis buvo pasiraðytas, emisijos data ir butas, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà gaminys gali bûti paþymëtas CE þenklu. Ðio þenklo buvimas ant gaminio pakuotës nurodo, kad jis atitinka Europos Sàjungos direktyvø poreikius. Jie susijæ su uþduotimis, susijusiomis su sveikata ir vieta, naudojimo saugumu ir nurodo pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir ji neturi atitikties deklaracijos, ji negali pirkti ar atkurti naudoti Europos Sàjungos vietoje. Deklaracijà saugo gamintojas arba sëkmingai, jei jis turi savo registruotà buveinæ uþ Europos Sàjungos ribø - jo ágaliotas Europos atstovas.