Austrijos ekonomikos pletra

Verslininkams, kuriems reikia mûsø pardavimo, privalome já paraðyti, t. Y. Jie privalo turëti kasos aparatus. Kitoms bendrovëms suma, nuo kurios atsiranda pareiga registruoti pardavimus fiskaliniu kasos aparatu arba finansiniu spausdintuvu, ðiandien yra 20 000 PLN. Artimoje rinkoje galima ásigyti dviejø tipø prietaisus, kurie registruoja pardavimus.

Priimame kasos aparatus ir fiskalinius spausdintuvus. Ið pirmo þvilgsnio jø galima tikëtis beveik vienodai. Jie dalijasi su þmonëmis, kad novitus bono kasos pirkimas yra labiau prieinama ámonë, nes ji nenori bûti prijungta prie kompiuterio. Fiskalinis spausdintuvas su specialiàja programine áranga veikia su kompiuteriu, já reikia prijungti prie jo, pvz., Naudojant USB jungtá. Ið fiskalinio spausdintuvo gautas kvitas nieko nesidalija ið kasos èekio, taigi ir pirkimo árodymas. Spausdintuvø sëkmei dalijamasi tik pardavimø archyvavimo bûdu. Vietoj antrojo ritinio spausdintuvai turi specialias atminties korteles, skirtas duomenø rinkimui. Sujungus fiskaliná spausdintuvà su kompiuteriu, galite naudoti naudingas vyriausybës funkcijas, pavyzdþiui, rûpintis pardavimais, kurti ataskaitas, rengti ataskaitas, pvz., Maþai besisukanèius produktus, arba parduoti. Galima daugiau kontroliuoti individualius kasininkus, tvarkyti jø naðumà ar grynumà ir tikrumà.Kiekvienas fiskalinio spausdintuvo kvitas turi turëti þinomus vienetus, NIP, kvito numerá, straipsniø sàraðà ir PVM kainà, pardavimo vertæ, datà, & nbsp; kasos numeris ir unikalus registracijos numeris.Pastaraisiais mënesiais, þinoma, áplaukos yra susietos su kiekviena mûsø kvito loterija. Jei ne visada gavote pirkëjø kvitus ið pardavëjø, dabar visi, dalyvaujantys pieðinyje ir svajodami apie laimëjimà, kruopðèiai renka ir traukia savo kvitus. Socialiniai veiksmai, be abejo, turës numatytø vaisiø ir galës mums uþdirbti reikiamà áprotá iðlaikyti gavimà.