B2b programine aranga hyderabad

Ámonës, gaminanèios ar parduodanèios produktus, turi keletà parduotuviø. Mes iðskiriame gatavø produktø sandëlá ir pusgaminius. Abi yra orientuotos á tikrà atskirø medþiagø partijø saugojimà ir apraðymà. Sandëlis yra neatskiriamas tam tikros ámonës logistikos proceso atributas. Jo forma turi bûti tiksliai apibrëþta. Visi jie turëtø grieþtai nurodyti svarbias logistikos uþduotis, tokias kaip pirkimas, gamyba ir platinimas. Gerinant ámoniø þurnalø veikimà, verta naudoti specialias kompiuterines programas, kurios palengvina vaisiø ir medþiagø vietà. Tarp jø yra plaèiai iðplëstinë programø, pvz., Optima, duomenø bazë. Þurnalas „Optima“ yra sandëlio ir pardavimo komanda.

Jo konstrukcija ir paslaugos yra ypaè intuityvios. Taip pat galite padëti pamoka. Þingsnis po þingsnio apraðoma su sàskaitø faktûrø iðraðymu, pardavimo dokumentø iðdavimu ir taisymu susijusi veikla. Prieð kiekvienà skyriø pateikiamas grafikas su didelëmis apskaitos sàvokomis. Þurnalo modulis, be kita ko, apima:Kaip paleisti kroviniø katalogà?Kaip paminëti naujà produktà?Kaip sukurti iðoriná leidimà?Iðtekliai aktyvuojami pagal sandëlio dokumentus (atidarymo balansas, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentø pataisymai: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Iðduodant tam tikrà gaminá ið gaminio ið karto gaminamas gaminys. Þurnalo „Optima“ programa leidþia paleisti keletà maþø ir naujø sandëliø vieno duomenø bazës sektoriuje. Parengti MM dokumentai rodo, kad perveþimai vyksta tarp sandëliø. Kasdien ir aiðkiai, galime atlikti turimø sandëliø prekiø sàraðà. Á programà átraukta inventoriaus funkcija, atliekama trimis etapais: inventoriaus lapø paruoðimas, papildantis tikràjà produktø bûklæ sandëliuose, taisomøjø dokumentø kûrimas. Instrukcijoje rasite informacijos apie tai, kaip sukurti inventoriaus lapà, taip pat galite naudoti pagalbinius lapus.Gerai organizuotas sandëlis logistikos ir paprasto dokumentavimo poþiûriu papildo greità medþiagø perkëlimà tarp nuosekliø ámonës tikslø.