Darbas psichologui frankfurte

Prieð keletà metø psichologo profesija buvo susijusi su psichine liga. Paskutiniams asmenims, naudojantiems psichologo pagalbà ir pradedant suþinoti apie tai, atrinktose aplinkose jie susiduria su nemaloniais komentarais ir netgi stigmatizacija. Laimei, ðis suvokimas lëtai tampa istorija. Ðvieèiamieji, ðiuolaikiðki þmonës, vertinantys asmeninës raidos vertæ, vis daþniau psichologø biurus ne tik krizës klausimais.

Jei taip, kas yra psichologas?

Supaprastinimas yra ta sàmonë, kuri baigë humanistinius tyrimus, susijusius su þmogaus elgesiu, jo vidinio pasaulio struktûromis ir socialiniais ryðiais. Tokie asmenys, kuriuos jie atlieka tyrimus, uþdirba pinigus klinikose ar kompanijose srityse, kurios yra suinteresuotos þmogiðkaisiais iðtekliais, t. Y. Reklama. Baigæs papildomà kryptá ir ágydamas þinias ir patirtá, reikalingà gydymui, psichologas gali tapti klinikiniu psichologu-psichoterapeutu.Motyvas pasirinkti ðià profesijà daþnai lankomas dideliu empatijos ir dalyvavimo su kitais þmonëmis dozëmis. Paprastai þmogus, planuojantis paskutiná þingsná, turi didþiulá norà padëti kitam.Deja, paskutinis akivaizdus darbas yra. Kai kurie þmonës tiesiog ieðko psichologo paramos ir artimo. Suteik jiems vyrà, su kuriuo tu gali pasidalinti su visais, kas jus apsaugo nuo viso pasaulio, ar nori ásitikinti, kad yra pasirenkami jûsø asmeniniai gyvenimo bûdai. Taèiau taip pat yra simboliø, turinèiø ypaè sunkiø problemø, turinèiø pilnà emocijø bagaþà, daþnai nusivylimà ar liûdesá, kartais jie iðkrauna savo aistrà ar nusivylimà. Psichologas remiamas informacijos ir patirties, iðsitraukia juos kiekvienà rankà ir kantriai naudoja visà meilæ ir ðvelnumà, nedideli dilema dilemas ir sveikà paslaptis. Tada jis padeda jiems susidoroti su jais, o tada atkreipia jø dëmesá á tai, kà kai kurie þmonës nemato, taigi ir apie tai, kà dirbti su ðiuolaikinio pasaulio patirtimi ir sunkumais. Bûtø svarbu rizikuoti teiginiu, kad psichologas yra mûsø partneris, kuris, kaip galima sakyti, yra neigiamai vertinamas. Dvasios iðmëginimø vadovas. Jo biure mes gauname supratimà ir saugumo jausmà, kurá gauna ið þmogaus, kurio viskà galima pasakyti, paramà. Mes iðeiname á kvëpavimà su pagalba, labiau gamtos ir labai aktyviai. Daþnai ir þmonëms ðypsena.