Darbo sauga sandeliuose

Sveikata ir gerovë, be to, þmogaus veikla nori beprecedenèio aplinkos ir aplinkos, kurioje atsiranda ir uþsiima laisvas laikas. Todël yra didelis veiksnys, kad á orà ákvepiamo buto forma ir higiena atitinka nustatytus normatyvus ir kiekius. Pastaruoju metu pridedama ávairiø pramonës ðakø plëtra, taigi auga ir reikalavimai, susijæ su aplinka, sauga ir sveikata namuose. Ðie komponentai kalba apie tai, kad "gero oro" paklausa jau yra, kai perspektyvos bus á prieká.

Siekiant uþtikrinti veiksmingà darbo vietø vëdinimà, pirmame tinkamo prietaiso parinkimo etape turëtø bûti atliekamos atitinkamos analizës, skaièiavimai ir projektavimo darbai, kad bûtø atlikta tinkama ventiliacijos sistema. Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas, & nbsp; didelës ámonës plovimo sistemø projektavimas. Svarbiausias projektavimo darbø laikas yra nustatyti specifiná oro greitá fone, kuriame yra terðalai, taip, kad bûtø uþtikrintas tinkamas dulkiø daleliø ar dujø uþterðimo ðaltinis. Taip pat svarbiausia uþtikrinti tinkamà oro mainø skaièiø pastatuose kartu su sanitariniais reikalavimais. Kitas rimtas daugelio dizaineriø problemø yra nustatyti vamzdyne esantá oro greitá, kad ventiliacijos kanaluose nebûtø uþterðtø, o kita - sumaþinti triukðmà ir atsparumà srautui. Tai daro didelá spaudimà sàlygoms, kurios yra biure sistemos veikimo metu. Tinkamai parinkti sistemos komponentai be didelio masto gali ir gali sumaþinti eksploatacines iðlaidas. Visos organizacijos ir filtravimo bei vëdinimo metodai atliekami pagal tiksliai apibrëþtus kiekius, nuo teoriniø pagrindø ir sanitariniø reikalavimø iki specialistø patirties. Bet kokia vartotojo uþduotys turëtø bûti vertinama individualiai. Ámonës kuria ir pateikia keletà sàvokø, susijusiø su galimybëmis panaikinti darbo vietas, nuo geros iki ekologiðkos.