Darbo saugos ir saugos principai saugojimo ir transportavimo procesuose

Darbuotojø sveikatos ir saugos problemos didinimas yra atex dulkiø iðtraukimas, ATEX direktyva (ATmosfer EXplosible. ATEX direktyva yra Europos Sàjungos teisinis faktas, liudijantis apie standartus, kuriuos turi atitikti pavojingose, daugiausia veikiamose vietose pateikti produktai. sprogimø.

https://neoproduct.eu/lt/hallu-motion-veiksmingas-budas-atsikratyti-haluks-be-chirurgijos/

Ðiuo metu visi Europos Sàjungoje pagaminti patiekalai turëtø bûti pavojingi kaip bendradarbiavimas su ATEX taisyklëmis. Visø pirma, ATEX nustato naudojamø medþiagø tipà ir naudojamà konstrukcijà. Árenginiai, atitinkantys ðià informacijà, paþymëti CE þenklu. Gamintojas yra atsakingas uþ rizikos klasifikavimà ir þenklinimo priskyrimà konkreèiam produktui. Dulkiø surinkëjai yra prietaisai, plaèiai prijungti pramonëje. Jie daugiausia skirti maþoms dulkiø dalelëms gaminti. Be kita ko, jie naudojami metalo apdirbimui ðlifavimui, liejiniø apdailai, smëliavimo, poliravimo. Dulkiø surinkëjai taip pat taikomi medienos apdirbimui, ypaè dulkiø iðtraukimui ir tvarkant miltelines medþiagas, daugiausia cheminius miltelius. Yra visa procedûra, skirta ávertinti prekiø atitikimà sprogioje saugos sistemoje. Daþnai toká vertinimà atlieka nepriklausoma notifikuotoji ástaiga. Atliekant toká atitikties vertinimà, sukuriamas visas techninis dokumentas, kuriame yra sàraðas direktyvø, su kuriomis prietaisas yra tikslus, sàraðas dokumentø, á kuriuos buvo atsiþvelgta gaminant prietaisà. Á dokumentacijà taip pat turëtø bûti átraukta ði informacija: ðeimos ir prietaisø kategorija, didþiausia árenginio pavirðiaus temperatûra, taikoma sprogimo apsauga. ATEX turëtø bûti pritaikytas konkreèios ástaigos reikalavimams ir pasiûlyti savo ekonominio, logistinio ir þmogiðkøjø iðtekliø pasiûlà. ATEX direktyvos taikymo iðlaidos yra palyginti paprastos, palyginti su sprogimo keliamais pavojais.