Darthovio salotos 6 thmonems

Ðvieþios, sultingos salotos yra neatsiejama daugelio mûsø ne tik lenkø patiekalø dalis. Svarbu, kad jie bûtø praktiðkai ið kai kuriø darþoviø, derinami su nepaþástamais þmonëmis patogioje proporcijoje ir gerai prieskoniais. Nenuostabu, kad mes negalime ásivaizduoti kasdienio antrojo patiekalo be apetitinës salotos, kuri ne tik praturtintø tradicinës mësos skoná su bulvëmis, bet ir virð realaus vitamino bomba, reikalinga jûsø kûno tobulinimui.

Naminës salotosParuoðtas salotas galima ásigyti augaluose, estetiðkai ádedamas á plastikinius konteinerius ir puikiai prieskoniais. Taèiau atvejø galia daug labiau panaði á savarankiðkà ketaus geleþá, o jø vienintelis neigiamas dalykas yra bûtinybë sumalti visas darþoves ant trintuvo arba kankinti jø smulkinimà. Ðtai kodël bet kuriame namuose prisidës elektrinis darþoviø trupintuvas. Ðis maþas prietaisas, kuriame yra virdulio arba puodo dydis, tinka bet kuriai virtuvei. Jame yra patogi talpykla, á kurià mes ádëjome nuluptas darþoves pilnai arba galime supjaustyti á maþesnius gabalus. Taèiau smulkintuvas turëtø tvarkyti net gerus salierus ar burokëlius.

Elektrinis darþoviø trupintuvasToks smulkintuvas yra paskutinis receptas, kaip padaryti skanius, aromatinius salotus vos per kelias minutes. Pakanka ádëti á morkø, svogûnø, kopûstø ar kitø darþoviø deriná, kurá mes labiausiai mëgstame, ir ájunkite prietaisà, o po keliø akimirkø mes galime visiðkai supjaustyti visà kapotø darþoviø konteinerá. Ir viskas be nuvalykite pirðtø ir nagø ant trintuvës arba ðvarus darþoviø ekstraktas visoje virtuvëje - estetiðkai, lengvai ir, þinoma. Toks smulkintuvas tikrai bus naudingas bet kuriai namø ðeimininkei, kuri turi leisti savo gyventojams valgyti ðvieþiomis salotomis, ir kuri nëra parenkama kasdien su galimybe ðlifuoti darþoviø salotomis ant trintuvo. Tai patiekalas, kuris taupo mûsø laikà ir skatina paskutiná valgyti vis daugiau þaliavø, ðvieþiai kapotø darþoviø!