Datho parduotuves sprogimo rizikos avertinimas

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Ji pakyla á produktus, skirtus knygai zonose, kuriose kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi bûti grieþti saugos, bet ir sveikatos apsaugos poþiûriu. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Vadovaujantis aptariamo norminio akto nuostatomis, saugos lygis, taip pat ðiuo metu su juo susijusios vertinimo procedûros yra lemiamos, atsiþvelgiant á grësmæ aplinkai, kurioje ðis patiekalas veiks.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos tam tikras gaminys turi atlikti, kad bûtø galima já naudoti aplink sprogià aplinkà. Bet kokios zonos tai reiðkia? Visø pirma èia kalbame apie akmens angliø kasyklas, kur yra daug didesnë metano ar anglies dulkiø sprogimo tikimybë.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á grupes. Jis yra du ið jø. Klasës numeryje yra árenginiai, naudojami kasykloje, taip pat ir erdvëse, kurias galima patenkinti potencialiai sprogiuoju metanu. Antroji grupë pakyla á prietaisus, kurie naudojami ávairiose vietose ir kurie gali susidurti su sprogios atmosferos rizika.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai þmonëms, gabenantiems árangà teritorijose, kuriose yra pavojus dël metano / anglies dulkiø sprogimo. Kita vertus, suderintose sutartyse galima lengvai nustatyti ilgesnius, svarbesnius reikalavimus.

Reikia nepamirðti, kad prietaisai, patvirtinti praktiðkai sprogioje aplinkoje, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþintas uþ þenklo, kuris turëtø bûti tobulas, matomas, nuolatinis ir paprastas.

Notifikuojanti ástaiga nagrinëja visà apsauginá organizmà arba paèià priemonæ, siekdama uþtikrinti bendradarbiavimà su svarbiu direktyvos projektu ir reikalavimais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.