Donna ovuliacijos mikroskopas

Mikroskopo pavadinimas buvo sukurtas derinant senovës graikø kalbos þodþius apie vietà „maþas“ ir „ieðkantis“, „þiûri“. Mikroskopas numato stebëti maþus objektus, daþnai nematomus plika akimi. Dabartinë priemonë egzistuoja plaèiai medicinoje, moksle ir pramonëje bei ávairiø daliø galioje. Istorijos metu buvo sukurta kitø tipø mikroskopai.

Svarbus tarp jø buvo optinis árenginys, kuris naudojo tik dienos ðviesà apþiûrëtiems objektams apðviesti. Ðie instrumentai nesulaukë didelio populiarumo, nes pasiekiamas padidinimas buvo ne daugiau kaip deðimt kartø. XVII amþiuje buvo atlikta mikroskopinës paieðkos revoliucija. Antonie van Leeuwenhoek bûtø naudingas mikroskopui tobulinti, o vëliau - visam spektrui. Kaip pirmasis þmogus po mikroskopu stebëjo kitø tipø làsteles. Jo dëka, pasaulyje buvo didelis biologiniø tyrimø momentas. Mokslininkai galëjo stebëti mikroorganizmus, iðsiaiðkinti visiðkai skirtingus dalykus apie faunos ir floros pasaulá. Mikroskopo iðradimas ir populiarinimas leido toliau plëtoti vaistus. Surasta daug vaistø ir vakcinø. XVIII amþiuje mikroskopu buvo stebimos tuberkuliozës bakterijos, kurios vëliau bûtø naudingos iðradus vakcinà nuo ðios ligos. Mikroskopas sukëlë ir kitø dalykø: mikrobiologijà ir citologijà. Mikroskopu pirmà kartà buvo stebimos chromosomos ir pasirodë esanèios genø neðëjai. Nuo ðio etapo prasidëjo kitas dalykas: genetika. Genø atradimas ir stebëjimas leidþia genetines ligas ðiandieniniame pasaulyje. Nepalikime daugiau apie teisiná aspektà - genetikos dëka tapo ámanoma nustatyti nusikaltëlius ir, be to, apibrëþti tëvystæ. Mikroskopas taip pat tarnavo pramonei: jo dëka pastatomi nauji metalo lydiniai, kurie yra þemës ir þiniø galia. XX amþiuje buvo iðrastas elektronø mikroskopas. Ðiuolaikinëje, kitokio tipo árenginiuose elektronø pagalba buvo stebimos maþiausios làsteliø struktûros. Apibendrinant, ðiandienos mikroskopu galima pamatyti maþas natûralios pasaulio daleles. Ðio iðradimo dëka moksle buvo galima plëtoti mokslà, pramonæ ir medicinà.