Drabuthio gamintojas gdanske

Ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai baigë susijungimo sezonà. Tarp auditorijos galëtume net pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota paroda buvo sukurta maþiausiu momentu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui naudojome visiðkai paprastus ir lengvus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Be to, buvo gerbiami nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su galiojanèiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, pasirengusi ðiai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, paskutinis drabuþiø momentas ið paskutinës kolekcijos buvo parduotas aukcione. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus pervestos á Jûsø vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius gerus ir gerus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai pateikë savo aukcionams skirtus straipsnius, o aukciono objektas buvo net visø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad naujausia kolekcija bus greitai pristatoma á biurus geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø neabejotinai kitokie nei stacionarûs rinkiniai.Vietinis mados þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kaskart ir tada ðis prekës þenklas atlieka kolekcijas pagal pirmaujanèius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos, be abejo, labai vertinamos, kad net prieð steigiant parduotuvæ tie, kurie nori ádëti atskirà rytà, yra dedami á kilometrø ilgio eiles. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinës kompanijos produktai jau daugelá metø greitai ir puikiai ásitraukia tarp klientø tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir sako, kad produktai yra tinkamiausia klasë.

Þr. Savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave