Dulkio surinkejo kaina

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis laiðkas, taikomas ir árangai, ir apsaugos sistemoms. Minëti átaisai yra skirti lemiamam svoriui priimti juos per atstumus, kuriems kyla metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojus. Ði direktyva pateikiama 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos dokumente.

Taèiau vietinëje teisinëje sistemoje jis buvo átrauktas á ûkio ministro 2005 m. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðios taisyklës tikslas pirmiausia yra suderinti valstybiø nariø ástatymus, kuriais siekiama apsaugoti nuo metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojaus. Taèiau direktyva taip pat taikoma prietaisams ir, be to, apsaugos sistemoms, naudojamoms potencialiai sprogioje aplinkoje. Tuo pat metu reikëtø paþymëti, kad direktyva tuo paèiu metu yra susijæ su saugos, kontrolës ir reguliavimo átaisais. Ðie patiekalai skirti naudoti ne aptariamose zonose ir dël to saugiai pësèiomis prie árankiø ir apsauginiø sistemø, esanèiø netoli potencialiai sprogios aplinkos.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Ði informacija, be kita ko, nëra skirta medicinos produktams, kurie naudojami medicininëje terpëje. Jis nepriimamas ir buitiniam naudojimui skirta áranga, asmeninës apsaugos priemonës, laivai, transporto áranga.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, nustatytus konkreèiuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos potencialiai sprogiosios sritys, kurios yra nustatytos 1999 m. Gruodþio 16 d. Priede Nr. A – Wole 1999/92 / WE ATEX137 „Dël nedideliø reikalavimø, galinèiø padidinti darbuotojø saugumà ir sveikatà sprogioje aplinkoje“.Priemonës ir apsaugos metodai gali bûti kitø direktyvø, susijusiø su skirtingais elementais, tikslas, kurie vis tiek numato CE þenklo pritvirtinimà. Ðis þenklas turëtø bûti patikimas, aiðkus ir patikimas.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / ES. Tai bus paskutinë 2016 m. Balandþio 20 d.