Dviraeio takai

„Enova“ programa yra ERP klasës planas, leidþiantis pagerinti ámonës veiklà.Geresnës partijos ir ámonës procesø prieþiûros dëka iðtekliø naudojimo neefektyvumas maþëja.Plane veikia naujausias „Microsoft“ bûdas - langai & nbsp; 10.Taip pat galima já naudoti visuose mobiliøjø árenginiø asortimente. Pradedant nuo iðmaniøjø telefonø ir besisukanèiø tableèiø.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, laikosi savo ástatymø, verslo þiniø ir gerø atnaujinimø.Programinë áranga yra aukðta struktûra. Kiekvienas modulis palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Yra, be kita ko, su þmogiðkøjø iðtekliø, darbo uþmokesèio apmokëjimu, finansiniais áraðais, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventorizavimu ir buhalterija susijæ uþdaviniai.Bus galima ásigyti bet koká moduliø pasirinkimà, kad lankstus pasiûlymo koregavimas atitiktø ámonës reikalus.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti programinës árangos licencijà, kuri atsiranda su pirkëjo nuosavybe ir leidþia ateityje atnaujinti. Idealus pasirinkimas lizingo bendrovëms.- programinës árangos nuoma pagal pasirinktø sistemos komponentø turto prenumeratos mokesèius.Puiki alternatyva maþoms ir maþoms ámonëms.- organizmo ir infrastruktûros nuoma, kurioje yra moduliø nuoma kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodyta, kad prekës þenklai, kurie nenori investuoti á IT árenginius, yra iðbandyti.

Yra daugiau galimybiø trims funkciniams tipams.Yra trys versijos: sidabras, auksas ir platina.Sidabro versija nustatoma jaunoms ámonëms, turinèioms tik keletà pozicijø. Ji suteikia prieinamas funkcijas.Auksinë versija jaunoms ir maþoms ámonëms, kurioms reikia keleto, deðimèiø programos kopijø. Ði programos grupë taip pat leidþia daugiaðalius ryðius pasiûlyti funkcijø apibrëþimà.Platinos versija nurodyta vidutinëms ir sunkioms ámonëms.Jis siûlo daugiafunkciná ir iðplëtimà su savo funkcionalumu.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

Platinos grupës „enova“ kainoraðtyje vyksta individualios derybos.