Eempiono pusryeiai 2

Pusryèiai yra svarbiausias dienos maistas. Áprasta kalbëti apie tinkamà gyvenimo bûdà ir reguliaraus gyvenimo prasmæ dienos judëjime. Nors ðis pusryèiai yra pagrindinis energijos tiekëjas ryte. Paskutinë duona yra geriausiø ir geriausiø pusryèiø produktø gërimai. Duonos pjaustytuvas kadaise buvo daþnas virtuvës priedas.

Dabar be jokiø problemø galite nusipirkti duonà, supjaustytà á vienodas skilteles. Taèiau kai kurie nori nupirkti visà duonos kepalà, kol jis supjaustys prieð pusryèius. Matyt, duona ilgiau iðlaiko ðvieþumà. Nors pastatuose neretai randamas namø pjaustytojas, já vis dar daugiausia naudoja Lenkijos seneliai. Kepyklose jos pavadinimai yra nuolat dideli, nes kiekvienà dienà ið esmës yra naudojamas.

Pjaustytuvas yra vertingas priedas mësos ir sûrio pjaustymui maiste. Daþnai, pirkdami deðrà kaip árodymà, pardavëja klausia, ar jà gràþinti á gabalus ar supjaustyti. Vyrai turi naujø pirmenybiø, taèiau daugelis þmoniø mëgsta pirkti jau supjaustytus produktus, nes grieþinëliai visada yra aukðti ir puikiai tinka sumuðtiniams. Jie negali pjauti to taip aukðtai, kai yra pjaustyklë.

Net duonos gabaliukai, plonomis grieþinëliais supjaustyta mësa ir sûris yra maistingi pusryèiai, kuriuos reikia valgyti kasdien. Sumuðtinio prieskoniams pagardinti ir kûno aprûpinimui vitaminais, ðvieþiomis darþovëmis, tokiomis kaip pomidorai, agurkai ar pipirai, reikia supjaustyti á sumuðtiná. Darþoviø nereikia supjaustyti á pjaustyklæ. Jø pjaustymas peiliu neturi jokiø problemø. Darþovës nenori bûti iðkirptos aukðtai. Jie yra vertingø vitaminø ðaltinis.

Laikai, kada pjaustyklë daþnai buvo naudojama namuose, jau praëjo, tik kepyklose ir parduotuvëse vis dar labai svarbu já naudoti.