Emigracija a benamius

Ðiandien daugelis þmoniø atëjo á mûsø pasaulio ribas. Ðis reiðkinys yra palankus atviroms sienoms ir patrauklesnëms sàlygoms, kurias gali rasti lenkai, kurie nusprendë persikelti á vakarus.

Taèiau ði situacija kelia tam tikrø problemø. Juose yra kitokio pobûdþio. Tada yra problemø, susijusiø su ðeimø atskyrimu - tiek santuokomis, tiek su tëvais su vaikais. Be to, yra ir tam tikrø problemø, susijusiø su tinkamø ir oficialiø minèiø naudojimu.

Daugelio þmoniø abejonës sukelia tarpusavio sàveikà tarp viena po kitos einanèiø administraciniø uþduoèiø, pavyzdþiui, vaiko registravimo (kur tai turëtø bûti padaryta, registracijos ar pilietybës. Didesnë problema kyla ginèo metu, kurá turi iðspræsti Teisingumo Teismas. Todël svarbus klausimas, dël kurio kyla klausimas, yra tas, kuris teismas turëtø nagrinëti bylà. Lenkijos ástatymai (ypaè ðeimos mintyse èia palieka tam tikrà laisvæ. Antroji tema - atitinkamø dokumentø atsiradimas Teisingumo Teisme. Taèiau kiekvienas ið jø turëtø bûti iðverstas á ðalies, kurioje ieðkoma ieðkinio, kalbà.

Ðioje byloje problema tikriausiai yra ta, kad teisinë kalba ir teisinë kalba yra tokios specifinës, kad ne kiekvienas prisiekæs vertëjas gali su jais elgtis. Geras teisinis vertimas turi apimti ne tik paþodiná teksto vertimà, bet ir atsiþvelgti á koncepcinio akto specifikà. Daþnai todël, kad akivaizdu, jog þodis antrajame akte yra ypatinga vieta.

Tokie vertimai turi ne tik teisës aktus, pavyzdþiui, ástatymus, reglamentus ar direktyvas, bet ir notarinius aktus, ekspertø nuomones, praneðimus ið klausymø, juridiniø asmenø ástatus arba kitas medþiagas, galinèias turëti árodymø teisminiuose ginèuose.

Susitarime su aukðèiau pateiktais argumentais yra tikslinga nurodyti, kad saugiau imtis vertëjo pagalbos, kuri apibrëþia gerà teisinës terminologijos praktikà ir supranta „teisës dvasà“, kai kalba bus iðversta ir dokumento kilmë. Naujuoju atveju jis gali padaryti neigiamø pasekmiø mums ...