Fiskalinis kasos aparatas grudziadz

Á kasos savininko pareigas áeina ne tik darbas, susijæs su jø importu ir fiskalizavimu. Prieðingai, jie elgiasi su kiekvienu vëlesniu laikotarpiu, per kurá mes gauname ið tam tikro fiskalinio kasos. Taigi, kas laikosi uþduoèiø?

Kas verèia mus mokëti mokesèius turto srityje, taip pat naudojant kasos aparatus?

1. Kvitai, áplaukos.

Svarbu sumokëti pajamas. Jûs girdëjote apie veiksmus, kad klientai gautø pajamas ið pardavëjø. Ið kur kils ðios akcijos? Kvitas yra simbolis, kad mokesèiø inspekcijai mokëtinas mokestis buvo suimtas prekybininko sàskaitose. Nëra gavimo, gali bûti tai, kad ðis mokestis nebuvo átrauktas. Taigi èia turime sukurti kaþkà su nesàþininga mokesèiø ir konkurencijos teise.

2. Dienos fiskalinë ataskaita.

Kasdieninë fiskalinë ataskaita yra dar vienas verslininko prievolë. Na, po to, kai darote kiekvienà dienà (bet prieð pradedant prekiauti kità dienà, verslininkas yra priverstas pateikti ataskaità. Joje bus sumokëta mokesèio, kurià verslininkas turi sumokëti mokesèiø ástaigai, atitinkanèiai jos registruotà buveinæ, vertë. Paprasta? Turëtume nepamirðti, kad ðis praneðimas norimas siekiant sëkmingos fiskalinës kontrolës.

3. Mënesinë fiskalinë ataskaita.

Taip pat, kai kasdienio praneðimo atveju reikia pateikti analogiðkà mënesinæ ataskaità. Svarbu atsiþvelgti á viso mokesèio, kurá norime mokëti uþ visà mënesá, vertæ. Kada turëtume parengti ðá praneðimà? Ðiuo atþvilgiu pasiûlymas yra gana paprastas. Mënesinë fiskalinë ataskaita, kurià norëtø bûti sudaryta iki ðiandienos, mënesio, kurá jis dirba.

4. Kasos aparatas.

Naudojant kasos naudà, ji vis dar orientuojasi á ápareigojimà ávesti áraðus á kasos darbà. Svarbu, kad ðie áraðai, kaip ir bet kokia knyga, bûtø apsaugoti ta prasme, kad jie yra ðalia kasos aparatø. Þinoma, ðie áraðai bus pateikti mokesèiø inspekcijos, atliktos Mokesèiø tarnybos, metu.

Santrauka: & nbsp; Kasos aparatai turi daug atsakomybës. Taèiau pasinaudodami jais uþtikriname, kad teisëtai dirbame ðiose sumose. Tai galime árodyti naudodamiesi ávairiomis mokesèiø inspekcijos parengtomis mokesèiø kontrolëmis.