Ginekologas gerai thinomas gydytojas

Ginekologija vyksta visà laikà. Vis daugiau ir daugiau naujø sistemø ieðkoti þmogaus kûno. Vis maþiau ásiðaknijæs ir vis tikslesnis. Didþioji lytiniø santykiø moterø problema yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvuoju atradimo etapu yra visiðkai iðgydomas.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, galinèius kilti dël tokios ligos, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad bûtø iðvengta ligos. Dël sunkumo stokos simptomø, tai tikrai bus gimdos sprendimas.

Toká tyrimà sudaro kolposkopas. Nëra nieko keisto, kaip mikroskopas su speculum. Spaudinys áterpiamas á makðtá su deðiniuoju pavyzdþiu, kad bûtø galima patikrinti, ar yra makðties. Ðis mikroskopas leidþia paskutiniam gauti trimatá efektà, be to, þala padidëja iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø kruopðèiai ávertintas, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikia prisiminti, kad jums reikia pasirengti tyrimui. Ginekologas tikriausiai nurodys, kaip apsisaugoti nuo bandymo. Visø pirma, prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà reikia iðleisti fizinius kontaktus ið ginekologiniø tyrimø.

Moteris, kuriai atliekamas kolposkopo tyrimas, daþniausiai priklauso nuo specialios ginekologinës këdës. Ðis testas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei grësmë yra grësmë, ginekologas gali uþsisakyti gimdos atkarpà, tada poreikis tam tikram laikui iðnyks ið bet kokio fizinio aktyvumo, nes jis bus turtingas jaustis labai sunkiu diskomfortu. Ðio árenginio atveju yra svarbûs ergonominiai parametrai, nes tai yra darbinis árankis.