Henryk kania finansine ataskaita

Geleþinkeliai pagal 2015 m. Sausio 1 d. Galiojantá sprendimà dël PVM padarë kasos aparatus ginti save kaip privalomà elementà, sudarantá pagrindà operacijoms atlikti. Taèiau ne kiekvienas asmuo, ásteigiantis verslà, turi turëti galimybæ atlikti ðià sumà.

Atleidimas nuo kasos tvarkymo tiksloKasos aparatai yra nepakeièiami þmoniø, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, sëkmei, o ápareigojimas turëti grynuosius pinigus taikomas tik toms ámonëms, kurios parduoda finansinius asmenis ir ûkininkus. Tuo paèiu metu ámonës, kurios siekia atsiskaityti su kasomis, privalo uþregistruoti kiekvienà sandorá, kurá jie gavo po to, kai ásigijo kasos aparatà. Ir ámonës, kurios per metus perþengë 20 tûkst. Zlotø, turëtø pradëti registruoti pajamas naudodamos kasos aparatà po dviejø mënesiø nuo tos dienos, kai jos virðijo minëtà ribà. Finansø sàjungos neturi bûti ir bûti ámonëmis, kurios kuria ðvietimo, finansø, draudimo ir telekomunikacijø paslaugas.Lengvumas pirkti pinigusKasos aparato pirkimas yra keliø ðimtø zlotø, taèiau kasos aparato pirkëjas gali turëti apyvartà iki 90% pirkimo vertës, taèiau atskaitytina negali eiti 700 zlotø. Norëdamas pasinaudoti tokiu atskaitymu, kasos aparato ásigijæs verslininkas turi pateikti mokesèiø inspekcijai raðtiðkà praneðimà apie kasos naudojimà prieð pradëdamas já disponuoti, su konkreèia kasos vieta su pirkimo dokumentu ir sertifikatu, kad laikomasi reikalavimø áraðyti prietaisus kartu PVM ástatymà. Taèiau atleidimas nuo kasos ásigijimo gali bûti prarastas, kai kasoje nëra aptarnavimo. Pagal Ástatymà pardavimai turëtø bûti aptarnaujami ne reèiau kaip kartà per 25 mënesius specialiosiose tarnybose.Kasos aparatas yra panaðus á ápareigojimà saugoti iðraðytø (2 metø ir kasdieniø, savaitiniø ir mënesiniø ataskaitø (5 metus kopijas nuo tø ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo iðduoti, pabaigos. Þinoma, kasininkas privalo iðduoti klientams originalius èekius.