Hgg po in vitro 7

In vitro apvaisinimas yra susijæs su kiauðialàstës ir spermos prijungimu uþ moters kûno. Su in vitro paðalinimu jie gali naudoti poras, kurios yra susituokusios arba neformaliai judanèios.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo prieþasties,2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. gedimas naudojant ávairius pagalbinës reprodukcijos metodus, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Lenkijos in vitro klinika yra vertingiausia nevaisingumo klinika Lenkijoje.Gydymo eiga suskirstyta á styginiø momentus.Pirmasis vizitas reikalingas abiem partneriams, turi bûti atliktas iðsamus nevaisingumo gydymo dokumentas. Tokiam vizitui parengtas medicininis klausimynas ir moters tyrimas. Vyras gauna iðsamià paieðkà.Antraisiais vizitais gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei reikia, forma reikalauja iðsamesnës patirties.Toliau, moteris turi atlikti hormoninæ stimuliacijà. Ðio tikslo tikslas - padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas uþsako ultragarsà ir eksperimentus, todël ðiø rezultatø prieþastis - oocitø surinkimo in vitro apvaisinimo data.Tuomet pacientas laiku praneða klinikai. Anestezijos metu jis lieka 15 minuèiø. Be to, partneris taip pat prisiima spermos uþdarymo planà labiausiai paruoðtoje klinikoje.Laboratorijoje ðeði ið surinktø oocitø sutelkti á spermà. Tokiu bûdu susidaro embrionai.Træðtos oocitai dedami á inkubatoriø, kur jie turi geras sàlygas augti.Vienas ar du embrionai vartojami apvaisinti ir dedami á gimdos ertmæ, kad jie galëtø ten ásikurti.Pacientas po apvaisinimo turi vykti ramiai. Rekomenduojama per lytiná susilaikymà iki nëðtumo testø. Po 12 dienø pacientas klinikoje pateikiamas bandymo metu, kad bûtø nustatytas nëðtumà patvirtinantis HCG lygis.