Idejimo a pensija ir specialios darbo salygos

Svarbu rûpintis intymumu uþdarose patalpose. Galite nurodyti prioritetà. Nuo gyvenamøjø vietoviø; per patalpø ir komunaliniø paslaugø biurus; mokymasis ir vaikø darþeliai bei sporto árenginiai, oro ðvarumas, kurá kvëpuoja gyventojai ir peters, gali turëti prestiþà gerovei ir net sveikatai.

Efektyvus gydymas gamyklose ir socialinëse srityse vyraujanèiomis sàlygomis yra oro valymo ir valymo árenginiø naudojimas. „Atex“ dulkiø surinkimo sistema yra tik dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal ATEX rekomendacijas, kuri mano, kad uþduotis yra pernelyg svarbi siekiant uþtikrinti nuolatiná terðalø sudëties kontrolæ. Priklausomai nuo aptarnaujamø patalpø tûrio, ðie árenginiai turi tinkamà pavirðiaus plotà ir talpà. Pramoniniai dulkiø siurbliai, sukurti ir pagaminti pagal galiojanèius standartus, yra didelës apimties prietaisai, daþnai uþimantys atskirø butø kompleksà, kurio aukðtis virðija vidurká. Aukðtos kokybës sistemos pavyzdys yra tradicinis siloso stulpelis. Keturiolikos metrø aukðèio ciklotronas surenka orà ið taðkø, kuriuose yra keliø ðimtø metrø pastatø, tiesioje grupëje. Jei yra galimybë pakeisti ðilumokaièio patalpà pagrindinëje pastato dalyje, rato efektyvumas su dulkiø surinktuvu yra puikus. Ir tai gilëja beveik septyniasdeðimt penkiø iki devyniasdeðimt devyniø procentø. Silosas yra pagamintas ið tradiciniø medþiagø ar konstrukcinio plieno, pagaminto pagal ðalies standartus ir panaðus á atitinkamø institucijø komercinæ apyvartà, kurià patvirtina atitinkami patvirtinimai ir sertifikatai.Neðvarus oras sistemoje su cilindriniu pasirinkimu nustatomas sûkuriniu þenklu. Sklindantis tarp tankaus metaliniø pertvarø tinklo, jis atsikrato priemaiðø. Bako viduje esanèios plokðtës turi elektrostatiná krûvá, teigiamà, kuris palengvina neigiamo krûvio daleliø ásisavinimà. Mûsø apatinëje dalyje esantis dulkiø surinkëjas turi bunkerá, kuris surenka þiedadulkes, kuriø galima iðvengti, iðskyrus tai, kad voþtuvo sistema yra po konteineriu.