Kasos aparatas id kurio 2017 m

„Novitus lupo“ kasos aparato gavimas yra labai svarbus faktas, skirtas vadovams ir vyrams. Pagrindiniai yra ápareigojimas iðduoti tokius pardavimo árodymus, pastarieji turëtø iðtrinti visus gavimo dokumentus kartu.

Deja, kai kurie ið mûsø, gaunantys pajamas, nesuteikia daugiau pagarbos, kuri daugeliu atvejø turi rimtø pasekmiø. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais atvejais jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju pasiûlymas yra gana paprastas. Jie turëtø turëti penkeriø metø kvito kopijas - iþdo pavadinimo audito atveju. Kodël, bet toks dokumentas klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas galios atvejais, kurie daro didelá skirtumà. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kokiu bûdu tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma taikoma dabartinei formai, kurioje turime reklamuoti ásigytà produktà arba perduoti já gauti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys parodyti reklamuojamo sandorio gavimo patvirtinimà. Kokiais laikais turëtume pagalvoti apie tai, kada gaunamas skundas? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Daug ilgiau turëtume saugoti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas suteikia mums 24 mënesius, kad galëtume rasti trûkumø ir praneðti apie skundà. Tiesiog tuo metu, kai negalësime gauti kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo ilgiau reklamuojamø prekiø skaièius, tuo rimtesni nuostoliai susijæ su dokumento, patvirtinanèio toká pardavimà, nebuvimu.

Taigi prisiminkime, kà pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat uþtikrinkime, kad tokie dokumentai bûtø patogûs. Mes galime sukurti vokus, kuriuose surinksime pajamas kronologinëje organizacijoje, galime paskirti specialø langelá paskutiniam elementui. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis atliktus sandorius, bûtø naudojamas tiek, kiek jis tampa skundo pateikimo pagrindu.