Kasos idskaitymo pakeitimas

Taèiau, kaip þinote, gedimai. Tiek kasos aparato sëkme. Tai atsitiko man. Ji turëjo jà pakeisti ir suþinojusi, kad ji buvo sukurta labai nedaugeliu atvejø, apie kuriuos að neþinojau. Pirmiausia - paprastas gedimas, kurio paslauga fiskalinës atminties remonto ar gedimo laikotarpiu neegzistuoja. Suþinojau, kad tai labai reti. Tada galite skaityti prieð mokesèiø tarnybà, tada keisti atmintá. O kà daryti, jei yra papildomas skaitymas?

https://art-rovex.eu ArtrovexArtrovex - Atsikratykite jungties skausmo per 10 dienø ir iðlaisvinkite juos!

Tada prietaisas turi bûti siunèiamas gamintojui ir atliekamas laboratorinis skaitymas. Kada kasos aparato keitimas vis dar naudingas? Na, kai atmintis buvo pilna. Taèiau kiekviena atmintis sumaþina erdvës skaièiø. Fiskalinëje kiðenëje priklauso nuo dienos ataskaitø dydþio. Èia, kaip ir anksèiau, perskaitëme Mokesèiø tarnybà ir tada mes keièiame atmintá. Dar viena situacija, kai privaloma keisti kasos aparatà, keièia mokesèiø mokëtojo numerá. Þinoma, eiti per ámonës pertvarkymà. Dabartinis numeris yra, nes jis yra visam laikui iðsaugotas atmintyje. Ir èia ir jûs turëtumëte paruoðti savo skaitymà prieð mokesèiø inspekcijà. Turi bûti parengta tinkama forma ir þmogus turi uþpildyti tokio skaitymo ataskaità. Ar galime nusipirkti atmintá ir jà keistis ...? Galø gale, ne! Toks bendradarbiavimas gali bûti parengtas ir parengtas tik gamintojo svetainëje. Þinoma, jei nupirko pinigus á tinkamà parduotuvæ - visi jie domina viskà, nes jie turi svetainæ. kadtoks pakeitimas gali uþtrukti net kelias dienas. Pakeitus atmintá, prietaisas turi bûti vël uþprogramuotas. Tokiu atveju kasos registravimas mokesèiø inspekcijoje turi vykti dar kartà. & Nbsp; Tai uþima daug laiko, kurá mes sutaupome gerai, jei perkame pinigus patogioje vietoje.Visi interneto árenginiai yra nepatikimi ir nekenèia paskutinës idëjos. Turime su ja susipaþinti ir veikti. Taip pat turime þinoti, kà daryti, jei toks suskirstymas ávyktø. Geriausia priemonë yra galimybë paskambinti vietà, kur buvo nupirktas pinigai, ir paklausti „kas yra labai“? Laimei, vis daugiau tokiø parduotuviø padës mums iðspræsti problemà.