Kasos terminai

Visø sandoriø uþ finansinæ sumà ásigijimas yra ne tik mûsø teisinis & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti perkamas á fiskaliná kasos aparatà, nes PVM turi bûti perkeltas ið jo.

Pirkdami fiskaliná kasà savo parduotuvei, ðis pirkimas priklauso nuo specialios paslaugos, kurià ketiname priimti mûsø kasos klausimais. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra vieta, kur galite ásigyti visus fiskalinius árenginius, labiausiai tinkanèius ðios srities informacijai. & nbsp; Tokios & nbsp; parduotuvës darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ á paskutiná, kad pakeistø apmokëjimo programoje uþprogramuotà PVM sumà, kai atitinkami teisës aktai, pagal kuriuos pasikeièia mokesèiø vertë. Tik ágaliotoji tarnyba gali atlikti kasos sektoriaus pakeitimus.

ProEngine UltraProEngine Ultra. Pagerinti variklio našumą ir eksploatavimo laiką

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, ir kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir gali uþsidirbti pinigø, turi þinoti blogø pinigø priëmimo taisykles. Sugadintas fiskalinis kasos aparatas turi tapti pataisytas, nesvarbu, koks yra þalos veiksnys, taip pat tai, kaip ði þala atsiranda dël nuolatinio parduotuvës egzistavimo. Tikriausiai gyvena, pvz., Kad spausdintuvas bûtø sugadintas, kad ant sàskaitos bûtø dedamas tik tekstas. Taèiau dabar neiðsamus gavimas gali bûti prieþastis, kodël mokesèiø inspekcija iðduoda ágaliojimà jà iðdavusiai bendrovei!

Todël, kai tik stebime kasos aparato þalà, mes neturëtume jø remontuoti natûraliai. Sugadinti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës knygà ir renkami ið papildomo aktyvaus kasos aparato, o sëkmës trûkumas - uþdarykite parduotuvæ, kol árenginys bus pataisytas. Dël to, kad kasos gedimas gali trukdyti viso parduotuvës darbui, kasos paslaugos veikia labai efektyviai ir stengiasi reguliariai arba kuo greièiau paðalinti trûkumus. Nustaèius bet kokius kasos aparato veikimo trûkumus, mes neturime stengtis jà pataisyti savarankiðkai - turëtumëte kreiptis á tarnybà ir susisiekti su aptarnavimo techniku arba paimti pinigus á aptarnavimo vietà, þinoma, iðbraukæ já ir saugumui. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad sprendimà bûtø galima greitai iðtaisyti ir kad jie galëtø vël naudoti indëliø biurà.