Kokybes vadybos thurnalas

Integruotos orientavimo sistemos ágyvendinimas perduodamas iðsivysèiusioms ámonëms, kurios yra ar yra svarbios ávesti keletà kitø valdymo metodø. Integruota valdymo sistema - tai ámoniø procedûrø ir kitø sistemø derinys, leidþiantis geriau pasiekti ámonës nustatytus tikslus.

Kokybës valdymo sistemaIntegruotos kontrolës sistemos diegimas yra gërimas ið pagrindiniø bendrovës vystymosi veiksniø. Konkurencijos raida vis dar laukia ámonës poreikio sekti su juo ir naujais pokyèiais aikðtëje. Dauguma kompanijø ádiegia integruotas valdymo sistemas, kurios kaupia labai nedaug posistemiø. Daþniausiai posistemis yra kokybës valdymo sistema, kuri yra daugelio ámoniø veiklos prieþastis. Likæ posistemiai, kuriuos daþniausiai jungia ámonës, yra: pasitikëjimo ir profesinës higienos, informacijos saugumo valdymo sistemos, aplinkosaugos vadybos sistemos ir visø sektoriø sistemø valdymo sistema. Ðie dalykai gali ásiskverbti vienas á kità, todël reikia juos integruoti.

Kokios yra ðios komandos stiprybës?Pagrindinis integruotø orientavimo sistemø ágyvendinimo tikslas yra nuolat gerinti efektyvumà. Integruotas sistemas apibrëþia nuolatiniai veiksmai, o ne ávairios tradicinës programos, kurios yra ribotos. Yra daug prielaidø ádiegti integruotà valdymo sistemà. Visø pirma, tai leidþia plëtoti ámoniø augimo tempà optimizuojant darbo organizavimà, aiðkiai apibrëþiant kiekvieno darbuotojo ir departamento uþduotis. Integruodami visus posistemius, jø iðlaikymo sànaudos yra gerokai sumaþintos dël minimaliø su jo elgesiu susijusiø iðlaidø. Kompanija, turinti gerai parengtà valdymo sistemà, vis labiau pasitiki, ji taip pat prisideda prie pardavimø prestiþo kûrimo ir formuoja gerà ávaizdá.