Kompiuterine programa teksto radymui

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, sukurta ámonëje, siekiant pagerinti ámonës veiklos efektyvumà. Pagal gamintojo duomenis „enova 365“ sistemà naudoja daugiau nei aðtuoni tûkstanèiai mûsø ámoniø!

Enova reaguoja á daugelá ðiandieniniø ámoniø poreikiø.Daugiafunkcinis funkcionalumas leis jums tiksliai nustatyti reikiamà funkcionalumà. Moduliacija leidþia pridëti ir sumaþinti sistemos galimybes, todël galite patirti ið tinkamos versijos á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis veikia su „Windows 7“ platforma ir aukðèiau ir leidþia palaikyti planðetiná kompiuterá.Kitos galimos parinktys yra jûsø smartfon arba interneto narðyklës vaidmuo.Sistema leidþia atlikti visiðkà uþduoèiø kontrolæ ir sprendimà.Operatoriai priskiriami paraiðkos taikymo srièiai. Visada patikrintos uþduoties ágyvendinimo etapas. Dël to veikia funkcijos prastovos ir ieðko trûkstamø dokumentø.

Enova sistema tiekiama trimis variantais.1. Standartinë licencijø ásigijimas - jis sustoja su kliento kokybe ir pasiûlymu já atnaujinti. Idealus pasirinkimas ámonei, turinèiai subsidijas ar lizingà.2. Programinës árangos nuoma - vertë yra ásisavinama organizuojant abonentinius mokesèius uþ pasirinktø sistemos moduliø turtà. Puikus kelias maþoms ir maþoms ámonëms.3. Plano ir infrastruktûros nuoma - visa paslauga ávedama tiekëjo. Komponentai nuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Kûnas yra pasiryþæs naudoti nedelsiant! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Enova sistemà gamina Soneta sp. O.o.Ámonë buvo ákurta 2002 m. Ir naudodama ekspertinæ informacijà bei teikdama gerà aptarnavimà, ji sëkmingai veikë rinkoje.„Soneta“ misija yra parduoti programinæ árangà, kuri veikia, kad draugai ir vyrai turi aukðèiausius ágûdþius taikyti informacines technologijas, bûtinas verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë dirba socialiai ir palaiko tokias institucijas kaip „Pavasaris“ ir „Nepaisant visko Anna Dymna“.