Kurdes viedojo sektoriaus finansine kontrole

Darbuotojø mokymas ðiandien yra ypaè svarbus ðiandieniniø biurø ir þmogiðkøjø iðtekliø valdymo elementas. Iki ðiol þmoniø ðvietimo klausimas daþnai buvo ignoruojamas arba ignoruojamas, taèiau ðiandien gerai þinoma, kad kruopðèiai parengtas personalas yra priemonë pelnyti biure.

Daþnai þmonës yra kur kas didesni potencialai, nei jie gali atrodyti ið pradþiø, taèiau jie gali bûti perduodami tik tada, jei jie tinkamai pasirengæ ðiai funkcijai ir sugeba vystytis visuotinai. Neatsiþvelgiant á darbuotojø ðvietimo aspektà ilgainiui, tai yra linkæs stagnuoti ir sumaþinti dalykø efektyvumà visoje ámonëje, sumaþina atliktø uþduoèiø vaizduotæ ir energijà.

Mokymas suteikia darbuotojams galimybæ bûti skatinamas daugeliu dalykø. Todël tai yra galimybë jiems ne tik kelti savo profesinæ kvalifikacijà, bet ir ágyti daugybæ minkðtøjø ágûdþiø, taip pat ágyti ákvëpimo publikuojant ir vykdant atliktus pratimus. Yra pavojus, kad þmonës, negalintys tobulinti savo savybiø ir mokyti savo þiniø, nuobodu veiklai ir pamirðti já priimti tiek, kiek man atrodo. Todël svarbu, kad þmogiðkøjø iðtekliø specialistas bûtø rastas kai kurioje ámonëje, kuri ypatingà dëmesá skirs reikiamam ir patraukliam mokymui. Dël to bus galima pasiekti labai geresniø rezultatø, o ne tik darbuotojai, bet ir darbdaviai. Bendrovë uþims daug dëmesio savo darbuotojø akyse ir sustiprins gerà reputacijà tarp bûsimø kandidatø ágyti vietos pozicijas.