Mados dou depas yoliborz

Ðeðtadiená ávyko naujausiø vietiniø drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net atrasti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo ástrigo sunkiausioje detalëje ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik laukiniai ir subtilûs, þemos, spalvingos spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi sijonai maksimaliai sumaiðyti. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams siûloma þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, puoðianèiais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Pasibaigus ðou, graþi vestuviø suknelë aukcione, parengta aukðtai progai, baigësi. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli sveikiausio rinkinio drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus skiriamos ðeimos vaikø namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir veiksmingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gràþino savo produktus aukcionams, o tada sandorio objektas buvo net tikro gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas ðiandien pasieks parduotuvës geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad pavadinimas apsvarstys galimybæ sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø aktyvios skirtingos kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Gerai þinoma drabuþiø nuomonë yra paèios ið paèiø sunkiausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra keletas gamyklø. Jis ádarbina kelis tûkstanèius þmoniø, daugiausiai þmoniø, daugybæ siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà prekës þenklas sukuria kolekcijas bendravimo su þinomais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos pasiþymi puikiu pripaþinimu, kad net prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau rytà jau suþeisti ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vengia ðios dienos.Ðios kompanijos medþiagos ið daugelio sparèiø metø puikiai vertinamos tarp gavëjø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie gautø apdovanojimø galià ir pripaþásta, kad dokumentai yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: Vienkartiniai SPA drabuþiai