Mesos parduotuve su dekingomis darbo valandomis

Paskutiniø sûriø mësos parduotuvës ar pieno produktø pardavimo parduotuvës vitrina yra puikiai pritaikytas pasirinkimas, kuris suþvejoja þmoniø akis sklypø skalëse. Tinkamai rodomi ir veikiami produktai skatina apsipirkti ir kartu pateikia kokybiðkus árodymus. Kà daryti, kad pjaustyta mësa ar sûriai bûtø puikûs? Sprendimas yra profesionalus pjaustytuvas.

„Bizerba“ pjaustyklës yra maðinos, skirtos pjauti ir ðalto mësos, ir sûriø. Yra tradicinës gravitacijos pjaustymo maðinos, kurios buvo aprûpintos naujausiomis funkcijomis. „Bizerba“ pjaustytuvui yra vieno gabalo stabdymo plokðtë. Ði plokðtë vis dar yra árengta drenaþo kanale ir pakeltame stalo kraðte. Visa tai neleidþia skysèiams laðëti ant skaitiklio. Maðinø aðmenis galima sëkmingai plauti indaplovëje. Plotis po pjaustytuvu þymiai palengvinamas árengiant jà pakeltomis kojomis.

Pjaustytuvo savybës?Svarbiausia, jie taip pat leidþia specialiai ir higieniðkai pjaustyti ðaldytos mësos, mësos ir papildomai sûriø dalis. Idealiai tinka pjauti tokius kûrinius: deðra, kumpis, ðoninë, kepta, rûkyta ir suplanuota mësa, kepsniai.

Bizerba patiekalas buvo papuoðtas pjaustymo reguliavimo rankenëlëmis. Skalë yra nuo 0 iki 12 mm. Ir pusiau automatinis pjovimas, pjovimo storis iki 23 mm. Dël to pateikiamas pjovimo tikslumas. Be to, aptartos pjaustyklës atlieka automatiná grieþinëliams sukrautà funkcijà, ir daugiau gebëjimo áraðyti bûdà, kaip jie surenkami taikant programø programas. Jûs galite padaryti plokðèià, kamino, þvaigþdæ, roþæ ir vienà gabalëlá supjaustyti vienà medþiagà iki 4 kaminø.

likimas„Bizerba“ pjaustymo maðinas daugiausia naudoja þmonës, esantys:- mësos augalai, \ t- prekyba maisto produktais,- specializuotos parduotuvës,- gastronomija,- maitinimo tinklai.

Maðinos korpusas pagamintas ið aukðèiausios kokybës medþiagø, pagamintas ið anoduoto aliuminio. Be to, maðina turi klaviatûrà. Trys pjovimo greièiai bus ásigyti tam, kad pritaikytumëte tam tikrà produktà. Ir dekoras sudaro stalà, skirtà grieþinëliams supjaustyti.