Microsoft office kompiuterio programa

Nuo anglø kalbos ámonës iðtekliø planavimo, taigi nieko daugiau nei ámonës iðtekliø màstymas. Tuomet ERP sistema yra bûdas, kuriuo mes efektyviai planuojame visos ámonës atsargø valdymà. Taip pat yra apibrëþimas, pagal kurá kompiuterinës sistemos naudojamos remti prekës þenklo valdymà arba grupiná bendradarbiavimà, kuris bendradarbiauja tarpusavyje konkreèioje organizacijoje.

Iðtekliø optimizavimasJie dirba rinkdami informacijà ir leidþiant jiems þaisti anksèiau surinktà informacijà. Ðis veiksmas gali pasakyti þmonëms ar jø valdymo lygiams ir padëti optimizuoti iðteklius, kuriuos ámonës ketina naudoti, ir procesus, kuriais jie pereina. Yra keletas bûdø ERP sistemoms, kurias pritaikome prie integruotø informaciniø sistemø klasës. Jø gërimai egzistuoja moduliniu bûdu, kuris paliekamas kitose programose, kurios bendradarbiauja tarpusavyje. Antrasis yra integruota sistema, kurià sudaro tik viena informacinë bazë ir unikali verslo platforma, kurioje nëra moduliø mainø.

MRP sistemø kûrimasBiuro iðtekliø planavimo sistemos yra tik MRP II sistemø kûrimas. Pati pagrindinë duomenø bazë yra duomenø bazë. Ðie moduliai paprastai turi ðias sritis: pardavimus, informacijos valdymà su vyrais, pirkimà, saugojimà, apskaità ir finansavimà. Ðios sistemos paprastai leidþia patikrinti kai kuriø vartotojø prieigos teises. Kita svarbi ðiø kamerø vertë suteikia vartotojams galimybæ ágyvendinti planavimo procesà, kalbëti apie pakeitimø, pavyzdþiui, alternatyviø sprendimø svarstymà ar pataisø taikymà. Tokiu bûdu siûlomi sprendimai rodo, kad pristatymo ðalies dydis pasikeitë. Ðiuo metu vadinamøjø virðutiniø ir viduriniø lentynø ERP sistemos planuoja savo programø kûrimo platformà.