Mobilus prietaisas anglo kalba

Iki ðiol mobilieji árenginiai tikrai buvo atskirø klientø domenas. Ðiuo metu jie vis daþniau domina naudà. Dinamiðkai didëjanèiø smartfonø pardavimø dëka keièiasi ir verslo klientø poreikiai. Todël nustatoma, kokia kryptimi laikomasi novatoriðkø IT sprendimø, skirtø ámonëms.

Vis daþniau ERP sistemas naudojanèios ámonës papraðo ðios programinës árangos gamintojø apie savo paslaugø siûlymà per mobiliuosius árenginius. Iðmaniøjø telefonø naudojimas yra labai naudingas pateikiant uþsakymà. Sprendimas yra pliusas, kurá priima þmonës, kurie yra priversti keliauti kasdien. Glaudþiai pasitikrinkite vartotojo duomenis bute. Mobiliosios sistemos tai daro vieninteliu standartiniø ERP programø pagrindu. Vienintelis variantas yra sàsaja, pritaikyta mobiliesiems árenginiams. Sprendimo, kuris sukelia tokio tipo pasirinkimà, pavyzdys yra „comarch erp altum“ programa. Ji mano, kad taikymas pirmiausia taikomas vidutinëms ir didelëms paslaugø ir komercinëms ámonëms. Mobiliosios erp sistemos turi dvi galimybes susipaþinti su informacija. Pirmasis ið jø yra labai raðytinis praðymas iðmaniesiems telefonams. Prieð numatytà naudojimà, bûtina iðimti já árangai ir árengimui. Ávadas á informacijà po prisijungimo prie anksèiau parengtos paskyros. Naujas iðeitis yra kontaktas, kurá nustato interneto narðyklë. Ðiuo atveju jums reikia tik prisijungti prie kûno - nëra jokios papildomos programos ádiegimo. Verta prisiminti, kad taikymas mobiliajame prietaise turëtø bûti atnaujintas pagal moderniausias galimybes. Tai leis iðvengti daugybës nemaloniø ávykiø. „Comarch erp altum“ turi daugybæ moduliø, dël kuriø ði programinë áranga atranda taikymà beveik bet kurioje srityje. Pradedant nuo finansø ir apskaitos bei baigiant logika ir iðlaidomis þmogiðkuoju kapitalu.