Mokymas ir darbuotojo tobulinimas thmogidkojo idteklio valdymo srityje

Kiekviena ámonë, norinti paklausti apie asmeniniø sveèiø plëtrà, turi investuoti á jø mokymà. Tai ypaè svarbu, jei naujoviðkas metodas ágyvendinamas pavadinime. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems visà laikà taikyti savo gebëjimus.

Ðiandien „Erp“ sistemos naudojamos beveik visose pramonës ðakose. Ðios sistemos yra daug privalumø. Taèiau, jei norite ið viso suvartoti, turite turëti tinkamai parengtà personalà. „Erp“ mokymai teikiami tik toms ámonëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins ðio modelio sprendimus. Yra daug tokiø kursø rinkoje. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo ir pramonës, kurioje þaidþia ERP sistema, atsakomybës. Ðie kursai skirti kompanijos IT darbuotojams, planà naudojantiems verslo klientams ir darbuotojams, neturintiems prieigos prie kasdienës programinës árangos, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau jie naudojasi savo darbu. Atsiþvelgiant á darbuotojo vaidmená, nukreipimo intensyvumas bus kitoks. Ir IT darbuotojas gaus mintis apie serverio administravimà, kur bus ádiegta programinë áranga, duomenø baziø kûrimas ir visos sistemos saugumas, ypatingà dëmesá skiriant duomenø atsarginëms kopijoms. Ir verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið informacijos perdavimo skyriaus, kad galëtø juos analizuoti. Funkcinis mokymas bus sutelktas á tam tikrus klausimus, tokius kaip bendras susipaþinimas su katalogu arba ámonës kalendoriaus veikla. Investicijos á „ERP“ sprendimà taikomos su graþiais kaðtais. Todël, norint visiðkai iðnaudoti milþiniðkus ðio plano pasiûlymus, turëtumëte turëti gerø darbuotojø komandà. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai susieti su ámonës poreikiais.