Nevaisingumo ataskaita lenkijoje

Nevaisingumas visada yra didþiulë drama poroms, kurios ieðko vaiko. Svarbiausios jø svajonës rengimas, noras turëti vaikø sustoja neámanoma. Ðis etapas tikriausiai yra blogas kontaktinei informacijai. Todël, nepaisant sunkumø, verta iðsiaiðkinti ðià problemà. Gali bûti daug nevaisingumo prieþasèiø, bet tik tinkama diagnozë bus atsakymas, jei vaikas ieðko pora, kad tikisi nugalëti ðiuos menus.

Nevaisingumo diagnozë yra sukurta ið medicininës istorijos, kurià gydytojas atlieka su pora, ieðkanèia vaiko. Tai svarbu, nes nevaisingumo problema taip pat veikia tiek moterá, tiek ir klientà. Pokalbio metu specialistas uþduoda daug klausimø, áskaitant intymius. Gydytojas, be kita ko, papraðys gyvenimo sistemai, ligoms ir naudojamiems vaistams. Norint pasirengti tokiam pokalbiui, verta suþinoti, ar mûsø tëvai ar seneliai turëjo visas problemas ir ar sergate naujomis ligomis, pvz., Diabetu. Kai gydytojas surinks visà reikalingà informacijà, jis patikrina atitinkamus tyrimus. Verta paminëti, kad berniukas turi bûti svarbus, kad bûtø diagnozuotas, nes lengva paðalinti nevaisingumà. Tam pakanka spermos testo. Jo sëkmës pora gali matyti po 24 valandø po egzamino. Pirmasis vestuviø etapas yra nustatyti vaisingumo metu esanèiø hormonø lygá. Ðis testas paprastai atliekamas ryte, nes pacientas turi bûti nevalgæs. Jo sëkmæ pristato specialistas, kuris priima sprendimà su pora. Ðis þingsnis taip pat atliekamas þmonëms, jei spermos analizëje nenustatyta jokiø nukrypimø. Kitas þingsnis - sukurti moters testavimo testus. Jø pareiga - ávertinti reprodukciniø organø tvarkingumà. Todël labai svarbu, kai asmuo anksèiau atliko operacijà.

Daþnai daugelis specialistø rekomenduoja, kad moterys stebëtø ciklà prieð siûlydamos kitoká tyrimà. Jo apsauga gali bûti paraðyta daug apie nevaisingumo problemø pobûdá.