Pieno pramones pletra

Spartus pramoniniø technologijø vystymasis, dëmesys geriems gamybos rezultatams, procesø stiprumas ir intensyvumas tokiose zonose kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë didina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Kuo didesnis gamybos procesas, tuo didesnë apkrova, kuri turi bûti neutralizuota, kad nekiltø pavojus vartotojø saugumui.

https://ecuproduct.com/lt/money-amulet-geriausias-budas-pritraukti-gerove-ir-gyvenimo-laime/

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali uþdegti alkoholio ir oro miðiná kibirkðèiu ir taip sukelti sprogimà. Tokiø problemø sprendimas yra ámonës, kurios ðiais atvejais teikia elektrostatiná áþeminimà, ákraunamo pavirðiaus valymà, neutralizavimà ar elektrostatiná ákrovimà.Elektrostatinis áþeminimas - tai áþeminimo mechanizmas, kuris pateikiamas, kai pakraunamos talpyklos, kuriose yra biriø medþiagø ar skysèiø. Dideli elektrostatiniø krûviø kiekiai kaupiasi jø dydþiuose. Prieð pakrovimà bûtina prijungti tanklaivio áþeminimo korpusà. Tai paðalina uþsidegimo rizikà. Kitos sudëtingos situacijos - tai vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø sëkmës svarba, nes gaminant birias medþiagas ant gaminio gali bûti atskiriamos viena nuo kitos vibracijos arba ádubos ir sukuriama uþdegimo rizika. Didelës talpyklos ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis, taip pat turëtø bûti áþemintos. Taip pat kyla pavojus neþemintiems konteineriams, paimtiems maiðymo ir maiðymo sekose. Beveik kiekviena gamybos proceso tendencija sukuria elektrostatiniø krûviø susidarymà, neatsiþvelgiant á tai, ar ji taikoma iðtekliams á lanksèias talpyklas, ar rankiniu bûdu pildyti bûgnus ar skardines. Reikalingas elektrostatinis áþeminimas, nes jis gali sukelti iðleidimà tarp personalo ir árankiø bei konteineriø, o zonoje, kurioje gali kilti pavojus, gali kilti uþdegimas ir sprogimas.