Psichikos sutrikimai po alkoholio

Ciklotimija pasirenkama kaip nedidelis psichikos sutrikimas, panaðiai apibûdinamas kaip depresinë bûsena, kuri vis dëlto nereikalauja farmakologinio gydymo. Ciklotimija daþnai yra panaði á dysthymia, taèiau abu psichikos sutrikimai yra gana skirtingi.

Psichikos sutrikimaiTolesniame straipsnyje mes sutelksime dëmesá á konkretø psichikos anomalijos pristatymà. Nuo pat pradþiø ciklotimija yra psichikos sutrikimas. Kad tai yra bipolinio sutrikimo vystymosi veiksnys. Jo aptikimas visuomet yra papildomas ankstyvajame ir treèiame þmogaus gyvenimo etape, jis daþniausiai ásipareigoja piktnaudþiauti alkoholiu ir vystosi iki didelio socialinio palaikymo destabilizavimo.

https://ling-flu.eu/lt/ Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

gydymasÞinoma, aptikti ciklotimai turëtø bûti gydomi nedelsiant. Taèiau, kaip minëta anksèiau, nebus grieþtai farmakologinio gydymo, panaðaus á depresijos gydymo tipà, nes vartojami preparatai daþnai naudingi stabilizuojant nuotaikà, o terapija bus papildyta psichoterapija.

etapaiCiklotimijø daþnis pasiþymi varginanèiais nuotaikos pokyèiais. Jis gali bûti suskirstytas á dvi fazes:

Subdepresijos fazë, kuri reiðkia abulijà arba problemø, susijusiø su sprendimø priëmimu, apatija, libido sumaþëjimas ir nuolatinis nuovargis, dëmesio problemos, apetito sutrikimai, nemiga, nuolatinis tuðtumos, liûdesio ir neigiamo palaikymo pojûtis, nesugebëjimas jausti malonumà, aplaidumas, trûkumas energija, pesimistinë vaizduotë ir socialinis pasitraukimas.Hipomanijos fazë - gera bûklë, linksmumas, euforija, didelis savigarba ir pasitikëjimas savimi, padidëjæs lytinis potraukis, psichomotorinis susijaudinimas ir sumaþëjæs miego poreikis, màstymas, lëtëjimas, sumaþëjæs loginis màstymo gebëjimas, problemos, susijusios su dëmesio rinkimu, aistra ir prieðiðkumas, galios jausmas ir entuziazmas, rizikingas elgesys, klaidos.

Ðis defektas paprastai pasireiðkia þmonëms, kurie praranda savo bipoliná sutrikimà. Þaidimas turi papildomø elementø, tokiø kaip didelis kortizolio lygis, maþas serotonino kiekis ir stresinës situacijos. Auginimas ir aplinka, kurioje jie uþima potencialiai serganèius þmones, taip pat turi daug átakos.