Psichoterapeutas 24

Paskutiniame tekste bandysime atsakyti á tyrimà: kà reiðkia psichoterapija?

Þinoma, visi þino, kad psichoterapija yra gydymo sistema, skirta padëti psichinëms ar fizinëms kanèioms. Psichoterapija yra sudëtingas procesas, kurio uþduotis yra naudoti paciento màstymo stiliaus pokyèius, taip pat elgesá, kuris tikriausiai yra atsakingas uþ paciento nuolatinæ kanèià. Psichologas turi pakankamai þiniø, kurios leis jam pastebëti problemà, su kuria susiduria pacientas, ir, supratæs pacientà, galës naudoti tinkamà gydymo metodà.

Psichoterapija yra nepaprastai sudëtingas procesas. Norint, kad pacientas susidorotø su mûsø problema, jis turi ne tik atrodyti realistiðkai, bet ir pamatyti savo maþà pusæ, pyktá, nerimà ar nenorà sekanèioms moterims. Taigi psichoterapija kalbama ne tik su gydytoju, kuris pataiko pacientà ant nugaros, ir sako, kad viskas bus sistemoje. Psichoterapija yra ypatingas santykis, kuriame psichoterapeutas geriau suvokia savo dalykus ir jø kanèiø ðaltinius.

Daþnai ið kitø þmoniø girdime, kad psichoterapija juose sukelia baimæ. Ðis màstymo procesas vyksta tuo, kad iki ðiol darbuotojai vis dar neþino apie psichoterapijà. Ir todël mes þinome, kad jei mes nieko neþinome, tai sukelia mums kaþkà bijo.

Kiek laiko trunka psichoterapija? Psichoterapijoje nëra grieþtai nustatytø procedûrø, kurios nustatytø, kiek psichoterapija turi gyventi. Kiekvienas pacientas, kuris bendrauja su terapeutu, turi savo problemà, todël reikia individualaus poþiûrio. Ir netgi psichoterapeutas per svarbø susitikimà yra labai sunku nustatyti, kiek gydymo gali bûti, bet tai gali bûti suderinta su problemomis, su kuriomis pacientas yra laikomas psichoterapeutu.Galima teigti, kad psichoterapija priklauso nuo to, kaip keièiasi gydymo bûdas, ir kai jis sukelia palengvëjimà jo psichinëje bûtybëje.