Purvino drabuthio gamintojas

Make Lash

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietos drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijusiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou reiðkë tamsiausias detales ir viskas baigësi be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui naudojome visiðkai asmeninius ir silpnus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus perkeltos á netoliese esanèià vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairias ðvarias ir ðiltàsias kampanijas. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo darbus aukcionuose, o tada sandoris netgi buvo apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta parduotuvëse, kurios jau yra geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi kompiuterinæ prekybà, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne parduotuvëse.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienintelis tarp galingiausiø drabuþiø gamintojø. Ðalyje nëra daug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði ámonë aptarnauja kolekcijas pagal pirmaujanèius Lenkijos dizainerius. Ðiose kolekcijose susiduriama su labai ávairiapusiðka sëkme, kad prieð ir po parduotuvës ásteigimo tie, kurie nori padaryti rytà, gaminami ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos skamba tà dienà.Ðios organizacijos galus daugelá metø labai vertina ir gavëjai, taip pat ir uþsienyje. Raðymas apie jà nepaminëja pasitenkinimo galios, kurià ji leido ir kurios pripaþásta, kad produktai yra aukðèiausios vertës.

Þr. Savo parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø kaina