Rodykles konvejeris

Gërimai ið daþniausiai naudojamø medþiagø, skirtø gabenti ir dozuoti laisvas medþiagas, yra sraigtiniai tiektuvai, dar vadinami konvejeriais. Praktiðkai viskas bus namuose, kurie gamina sausus miðinius, bet ne tik. Vietos, kuriose tiektuvai nustato savo likimà, yra labai daug ir neámanoma iðvardyti visø jø.

Sraigtinis tiektuvas yra prietaisas, naudojamas ávairiø tipø dulkëms transportuoti, labai ribotas grûdø, turinèiø didelæ granulæ. Dël savo tikslo jie yra labai dideli. Be to, papildomas ðio iðëjimo privalumas yra tai, kad ðiø dulkiø transportavimas gali vykti tiek valstybëje, tiek bet kokiu kampu.

Yra sraigtiniø konvejeriø padalijimas vamzdþiø ir loveliø konvejeriams. Pirmasis ið jø apibrëþia didesná skirtumà ir, atitinkamai, didesná efektyvumà. Kaip ir konvejeriai, jø didelis privalumas yra tai, kad jie perka lentynà prie konvejerio, o tai yra neiðvengiama tuo atveju, kai norime kontroliuoti transporto marðrutà.

Projektuojant sraigtinius konvejerius visø pirma atsiþvelgiama á valandiná naðumà. Tinkamai parinktos medþiagos ir specifinë konstrukcija uþtikrina ilgaamþiðkumà ir patikimumà, net ir sëkmingai gabenant sunkias abrazyvines medþiagas.

Svarbu, kad sraigtiniai konvejeriai dar bûtø pagaminti pagal vienà ið kliento pateiktø nurodymø. Prietaiso ilgis ir dydis yra ypaè svarbûs, bet taip pat ir áleidimo ir iðleidimo vieta bei polinkio kampo nustatymas. Daþnai sustiprintos tiektuvo versijos pateikiamos dël tiekimo operacijø ypaè sunkiomis sàlygomis.

Ádomu tai, kad plotas yra platus, kur galima naudoti tiektuvà. Svarbu juos rasti tiek betono gamyklose, tiek prie ðildymo krosniø, tiek maisto pramonëje. Labai daþnai tarp jø yra grûdø perdirbimas, pavyzdþiui, laukiant ar valant. Kirminø tiektuvai taip pat nori augintojams, kurie juos maiðydami ir iðdþiovindami iðduoda sausus maisto produktus.