Saugos reikalavimai oro uosto infrastrukturos objektams

http://lt.healthymode.eu/drivelan-ultra-geriausios-ir-efektyviausios-erekcijos-tabletes/Drivelan Ultra. Geriausios ir efektyviausios erekcijos tabletes

ATEX yra Europos Sàjungos teisinis dokumentas, reglamentuojantis saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriuos kiekvienas produktas turi atlikti knygoje potencialiai sprogiose vietovëse. Naujausia direktyva, po vienijanèiø darbø, kurios jau yra ATEX 2014/34 / ES standartai, ásigalios 2016 m. Balandþio 20 d. Kiekvienas produktas turi bûti paþymëtas taip:

1. CE þenklas; 2. sertifikato davëjo vieneto identifikavimo numeris; 3. Sprogimo árodymas; 4. sprogimo grupë; 5. árangos kategorija; 6. apsauga nuo sprogimo; 7. sprogimo pogrupis; 8. temperatûros klasë.Visi árenginiai turi egzistuoti taip, kad knygoje jie nekeltø pavojaus. Paþymos iðdavimu ágaliotø subjektø (.. Pvz UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - tyrimø centras ir sertifikavimas Sp.zoo Gliwice sumaiðomas su vëlesniais procedûrø: 1. EB tipo tyrimas - tai gali patvirtinti, kad praðymas atitinka tam tikrus reikalavimus direktyva, 2. produkcijos kokybës uþtikrinimas - uþ patvirtinantis kokybës sistemos procedûra leidþia CE produktà þymëjimas ir atitikties deklaracija 3. produkto patikra - procesas moksliniø tyrimø ir bandant kiekvienà pagaminto laikantis projekto direktyvos iðvadas, 4. gaminio kokybës uþtikrinimas straipsná - uþ steigimo procedûra naudojamas kokybës sistemà, áskaitant galutinio tikrinimo ir bandymo produktø, 5. laikantis darbuotojo - procedûra, atlikti atitinkamus bandymus kiekvienà kopijà, pagamintà gamintojas, uþtikrinti savo charakterá vyras sutinka nurodytø tyrimo sertifikato EB standartus ir reikalavimus, iðdëstytus direktyvos, 6. vidaus kontroliuojamomis La gamyba - uþ techninës dokumentacijos árangos rengimo procedûra, dokumentai turi bûti saugomi 10 metø nuo paskutinio vieneto pagaminto, 7. perdavimo techninës dokumentacijos notifikuotajai ástaigai á saugojimo pabaigoje, dokumentai turi bûti bendras apraðymas, dizainas, brëþiniai, diagramos, apibûdinimai, ið standartø sàraðo, bandymø ir skaièiavimø rezultatai, atitikties deklaracija, 8. vieneto gamybos patikrinimas.