Savaes avertinimo pratimas chomikuj

Lenkijos teisës aktai rodo galimybæ naudoti pagalbines priemones, skirtas ásigyti fiskalinio paðto tinklo ðiluminá spausdintuvà. Atleidimas yra gràþinamas 90% pirkimo kainos, taèiau jis negali virðyti 700 PLN. Tuo paèiu metu, jei verslininkas perka kelis árenginius, ði riba apskaièiuojama kiekvienam asmeniui, o ne plaèiajai visuomenei. Kaip koncesija pirkti finansiná kasos aparatà gali bûti gera ir sutaupyti daug pinigø.

Verta pasinaudoti ðia galimybe. Galø gale yra tam tikros nuosavybës taisyklës. Jie buvo átraukti á nutarimà dël prekiø ir paslaugø mokesèio.Pirmoji vertë yra bûtinybë pateikti á iþdo pavadinimà grynøjø pinigø kasos aparatø, kurie turi bûti praktiðki eismo áraðymui ir mokëtino mokesèio sumai, skaièiø. Be to, taip pat svarbu gràþinti adresà, kuriuo bus naudojamos sumos. Paþymëtina, kad tokia paraiðka turëtø bûti pateikta prieð pradedant kasos aparatø naudojimà.Kita tiesa yra bûtinybë iðlaikyti priskirtas datas, kuriose mokesèiø mokëtojas turëtø ádiegti ir paimti ið deklaruotø kasos aparatø.Be to, ði suma turi atitikti PVM ástatyme nustatytus techninius reikalavimus. Taip pat nurodykite funkcijas. Pavyzdþiui, ji turi uþtikrinti saugø informacijos perdavimà iðorinëms laikmenoms. Kasos aparatai patikrinami techniðkai prieð pateikiant paraiðkà dël jø gavimo.Ði politika taikoma þmonëms, kurie buvo paðalinti ið PVM. Tokie asmenys, norëdami gauti gràþinamàjà iðmokà uþ kasos ásigijimà, privalo papildomai gràþinti atskirà paraiðkà, kurioje pateikiama konkreti informacija apie mokesèiø mokëtojà. Pavyzdþiui, tokiame projekte turi bûti nustatytas vardas ir pavardë, adresas, mokesèiø identifikavimo numeris (NIP ir banko sàskaitos numeris, kuriam lengva nusiøsti gràþinimà uþ tokio kasos pirkimà. Terminas, iki kurio turi bûti gauta tokia gràþinamoji iðmoka, yra 25 dienos nuo papildomo mokesèiø mokëtojo praðymo pateikimo.Apibendrinant, verta pamàstyti apie labai aukðtus principus. Po jø praðymo turëtø bûti pripaþinta mokesèiø lengvata uþ kasos pirkimà.