Sinonimo kalbos thinios

Ðiandien þmonës kalba ne tik anglø kalba, bet ne tik patrauklià padëtá, bet daþnai net ir privaèioje profesijoje, be to, gali kilti problemø daugelyje naujø problemø. Naujà átakà taip pat stipriai átakojo anglø kalba, ðiandien, ir ne tiek, kad jà bûtø galima vystyti, bet ir jà suprasti. Pavyzdys?

Anksèiau kalba buvo iðversta á pasirengimà, o dabar ji suformuluota taip, kad studentai dabar gali gerai mokytis ið pastarøjø metø, kad galëtø lengvai já naudoti. Bûtent versle jis tai daro kitaip, priklausomai nuo baigtos mokyklos ar daugiau laipsnio, kaip studentas prisidëjo prie anglø kalbos þiniø, bet dabar yra tik jo verslas. Daþnai norima pasakyti medþiagà ið uþsienio kalbos, o anglø kalba yra labai pageidaujama. Be jo efektyvumo, vis dar egzistuoja uþdaras metodas, pagal kurá galima keisti normalaus mokiniø pokyèius ir iðvykti á uþsiená. Ðiuo metu, paskutiniame lygyje, todël angliðkai neþino anglø kalba, tai dar blogiau, nes netgi tokie nekvalifikuoti þmonës, kaip padavëjai, reklamuojami, atsiþvelgiant á paskutiná, kad yra daug uþsienieèiø dideliuose centruose, su kuriais turite kaþkaip bendrauti. Todël þmoniø grupë, kuri anksèiau ar vëliau neþino anglø kalbos, susiduria su bûtinybe susipaþinti su juo, nors tam tikru mastu ji neegzistuoja ir yra tokia patogu, kai mokykloje, daugiausia dël to, kad pasirinksite anglø kalbos kursà ar kuravimà, daþnai turite uþ tai mokëti. Laimei, dabartinë kalba yra tokia populiari, kad mokyklos iðlaidos yra prastesnës nei, pavyzdþiui, rusø ar prancûzø, ir lengviau rasti mokytojà. Dël ekonomiðkumo, tikrai yra gera idëja gyventi mokslà savarankiðkai - ið vadovëliø, áraðø ir þiûrint filmus su spaudiniais be mokytojo ir klausydamiesi anglø dainø ar radijo programø. Tai labai rimta ir maþiau veiksminga nei sànaudos.

Profesionalûs vertimai: