Siurblio siurbliai

Stûmoklinio siurblio nereikia niekam apie tai priminti - ásitikinkite, kad pneumatiniai stûmokliniai siurbliai yra árenginiai, naudojami siurbti lengvus ir pusiau skystus produktus. Jiems bûdingas specifinis dizainas, kad net geriausios medþiagos nebûtø sunaikintos.

Stûmokliniø siurbliø veikimo principas nustatomas stûmoklinio siurblio, kuriam priskiriamas stûmoklis, veikimui. Pradiniame eksploatavimo etape tepalas persiurbiamas per áleidimo voþtuvà per cilindrà judantá stûmoklá, o tada jis iðleidþiamas per iðleidimo voþtuvà. Kitas þingsnis yra uþdaryti stûmoklio slëgá taip, kad siurblys turëtø galimybæ ásiurbti kità tepalo dalá.

Kai hidrauliniai, pneumatiniai arba elektriniai pavarai naudojami kaip árodymai, galima pakeisti ávairius stûmokliniuose siurbliuose ádiegtus pavarø tipus. Dël to daug naujø ðiø siurbliø konstrukcijø yra tikëtina kitose pramonës ðakose.

BioretinBioretin - Atjauninkite odà be skausmingo ir brangesnio gydymo!

Greitai paminëjus skirtingus skysèius galima transportuoti naudojant stûmokliná siurblá. Turint stûmoklinius siurblius, svarbu sëkmingai perneðti abrazyvinius, korozinius skysèius (pvz., Vyno rûgðtis ir karðtus skysèius 100 laipsniø Celsijaus laipsniu. Be to, jie yra formuojami transportuoti klampus skysèius, storus, purvinus skysèius ir net vaisiø minkðtimà. Tai reiðkia, kad technologijoje daþniausiai naudojamas siurblys.

Tarp dideliø privalumø, kuriuos mano ðie siurbliai, tikrai reikia paminëti geresná energijos suvartojimà per didelæ apkrovos pokyèiø tikimybæ. Paskutinis ðio poþiûrio privalumas bus stiprus veikimas ir tai, kad siurblys nereikalauja potvyniø. Be to, veislë naudojasi tuo, kà galima antspauduoti, kol ðis siurblys nëra nereikðmingas.

Taèiau tokio sprendimo nëra be defektø. Pagrindiniai stûmokliniø siurbliø trûkumai yra santykinai maþas efektyvumas, sumaiðytas su didelëmis eksploatacinëmis sànaudomis. Nepaisant to, daugelis verslininkø uþima dabartinius siurblius dël to, kad jø savybës áveikia trûkumus.