Vaizdingas 3 oro filtras

SpartanolSpartanol. Masės kondicionieriai

Kiekvienà dienà, taip pat ir tokiose vietose kaip biuras, mes apsupti turtingi iðoriniai elementai, turintys átakos lenkø patirèiai ir formai. Be pagrindinio atleidimo ið darbo, pvz., Vietos, temperatûros, vietos drëgmës, ir visa, mes taip pat pradedame veikti su naujais iðkvëpimais. Oras, kurá kvëpuojame, neabejotinai nëra ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas homogeniðku laipsniu. Prieð uþterðdami dulkiø perspektyvas, mes galime elgtis naudojant kaukes su filtrais, taèiau turinyje yra ir kitø pavojø, kuriuos daþnai sunku atskleisti. Visø pirma, jø laikosi toksiðkos dujos. Norëdami juos atrasti, tai svarbiausia tik dël toksiðkos dujø jutiklio formos árankiø, kurie sugeria blogus elementus ið oro ir praneða apie jø buvimà, todël informuoja mus apie pavojø. Deja, grësmë yra labai sudëtinga, nes tam tikros medþiagos, pvz., Èadas yra nepasiekiamos ir reguliariai valdo atmosferoje, sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mes taip pat kyla pavojus, kad jutiklis, pvz., Sulfatas, gali bûti aptinkamas kitokiu bûdu, kuris realioje koncentracijoje yra silpnas ir veikia nedelsiant. Kitas toksinis dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas, kaip minëta anksèiau, ir amoniako - dujø, kurie atitinka turiná, taèiau labiau koncentruotas, darbuotojams þalingesnis. Toksiðkø dujø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kurio skystis yra stupteris nei turinys, ir planuoja mylëti uþdaryti teritorijà aplink þemæ - ðiuo metu, kai mes susiduriame su ðiais komponentais, jutikliai turëtø bûti patogioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir papasakoti apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias gali laikytis detektorius, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat vandenyje tirpus pavojingas vandenilio chloridas. Todël reikia árengti toksiðkà dujø jutiklá.