Vertimo profesija ang

"Mini Market" Insoft yra kasos programa, sukurta parduotuvëms, kurios tvarkomos ið tinklo centrinio biuro. Visa personalo veikla prekybos centruose yra skirta klientø aptarnavimui ir pardavimams, o kitos darbo vietos yra automatizuotos ir ribotos. Parduotuviø programinë áranga. "Insoft" bazë ir maþmeninë prekyba "Insoft" prekybos centruose yra sprendimai, suprojektuoti supratimu, kad aptarnauja savo parduotuviø tinklà arba atlieka svarbø vaidmená franðizës modelyje. Ðiame skyriuje "Mini-Market" sprendimo pagrindinio punkto vaidmená atlieka "PC-Market" programinë áranga.

Dël ðios konstrukcijos mes galime automatiðkai naudoti visas "PC-Market" programinës árangos komponentus ir funkcijas. Tinklo bûstinë gali atlikti kiekvienos parduotuvës darbà, atlikti tyrimus ir dël to priimti sprendimus dël parduotuvës perkrovimo su prekëmis, asortimento valdymu ir kainomis.

Kas suteikia "Mini Market" "Insoft" sistemà?"Mini" rinkos "Insoft" sistemos skydas, neabejotinai rekomenduojamas "touch" árenginiuose. Produktus taip pat galima nurodyti, jø parametrus galima nustatyti, juos galite skirti paðalinimui.

http://lt.healthymode.eu/nereikalingu-kilogramu-naturaliu-budu-numesti-svorio/Nereikalingų kilogramų natūralių būdų numesti svorio

Dël to, kad ávesdami pristatymus á tarybas ir kontroliuodami tiekimo teisingumà naudodamiesi kolekcininkø nauda, sutaupysite daug laiko.

Parama lojalumo sistemoms, kurias palaiko nuolaidos ir taðkai. Taisyklës yra apibrëþtos centralizuotai, o kortelës skaitymas automatiðkai patvirtina nuolaidø taisykles sandoriams.

Sistema leidþia perþiûrëti gaminiø bûsenas realiuoju laiku, todël svarbu greitai nuspræsti dël papildomø prekiø pristatymo ar perkëlimo tarp parduotuviø.

"Insoft Mini-Market" programa palaiko daugiakalbes versijas, kurios leidþia ádiegti paprastà sistemà visai parduotuviø grandinei, neatsiþvelgiant á tai, kokia juosta yra.

"Mini Market" "Insoft" visada praneða, áskaitant kokios parduotuvës turëjo apyvartà, kiek pinigø ieðkoti visø valiutø parduotuvëse, kokià marþà jie gavo parduodamomis prekëmis.