Vidutine depresija

Ðiam depresijos etapui galima leisti saviþudybæ. Ið viso moteris yra ne dël to, kad formoje netgi priartina dalykus vienas prie kito, kad dël kokiø nors prieþasèiø galø gale patektø á artimà gyvenimà. Paprastai labiausiai paplitusi þmogaus saviþudybiø prieþastis yra negydoma depresija, o mintys apie saviþudybæ yra ekstremalios depresijos stadija. Laimei, jie neávyksta greitai. Jie didëja su laikotarpiu, pradedant nuo blogos nuotaikos, miego problemø, per maþà savigarbà ir paprastai suprantant atsistatydinimà ir vilties trûkumà. Kaip matote, visi saviþudybiø bandymai yra nuimami, bet tik ir tik tada, kai diagnozuojama ir gerai gydoma didëjanti depresija, ir moteris yra gerai priþiûrima. Negalima átikinti paciento nustoti rûpintis savo kûryba su savimi. Ásitikinæs, kad egzistavimas yra malonus, ir toks iðleidimas yra netinkamas, jie neturi idëjos, nes depresijà turintis asmuo gali save ir individualià ateitá vertinti tik ið blogos, depresinës pusës. Kaip matote, bet kokios depresijos mintys, atsiradusios aukðtyn, turi bûti gydomos farmakologiðkai, o ekstremaliais atvejais, be to, bandant ásilauþti á mûsø gyvenimà, bûtina turëti hospitalizacijà kvalifikuoto personalo kontroliuojant.

dia-rem.eu RecardioRecardio - Revoliuciniai pleistrai, kad pamirštumėte apie diabetą!

Kai kurie depresijos ar saviþudiðkø aistrø ligoniai yra átikinami, kad jø gydytojas þinotø, jog jø sveikatos lygis normalizavosi. Kai kuriais atvejais galima aptikti melà, ypaè kai pacientas prisijungë prie labai sparèiai besivystanèio paciento, taèiau labai daþnai jis susitinka dël to, kad blogi sukèiavimai nepripaþástami, todël ligoniai, netekæ tinkamø iðtekliø ir apsaugos, nusprendþia persikelti á artimà butà. Kai kuriais atvejais, laimei, gana retai jûs galite iðgirsti tam tikrø daliø, kurios ketina susieti su mintimis apie saviþudybæ, formavimàsi, kartu iðlaikant sëkmës riboti savo veiksmus ir skatinant susitikimus, kuriø metu pacientai ásipareigoja rinkai saviþudybë. Ne visi yra pakankamai greitai gydyti. Jie nëra visiðkai ir palieka save nuo dabarties, kad jie gali bûti blogi. Kai atsiranda pirmosios saviþudybës tendencijos, medþioklës laikas konsultacijoms su specialistu yra per didelis. Ir visà parà, visà savaitës dienà, þmonës, kurie yra pernelyg depresija, gali paskambinti á nemokamà mëlynàjà linijà, kuri bent jau pabaigoje siûlo patarimus ir pagalbà asmeninëms kanèioms, kad galëtumëte laukti apsilankymo pas gydytojà.Lenkijoje kiekvienais metais apie keletà tûkstanèiø þmoniø nusiþudo. Nenurodykite vienintelio ið jø, praneðkite gydytojui!