Vienodo tarifo ukininkas ka tai reidkia

biostenix sensi oil

Ápareigojimas saugoti buhalterinæ árangà per du tûkstanèius septyniasdeðimtøjø metø buitiná prietaisà bus taikomas visiems verslininkams, vykdantiems verslo veiklà ir teikianèius mûsø sàþiningà ir pagalbà ûkio subjektams, neturintiems registruotos finansinës veiklos, ir vienkartinëms iðmokoms. Mokesèiø sumos geleþinkeliai yra organizuojami palaipsniui.

Penkioliktaisiais penkioliktaisiais metais ástatymø leidëjas panaikino ûkio subjektø atsistatydinimà nuo pareigos saugoti elektroninius áraðus subjektams, tarp kuriø jis paþymëjo, kad buvo rimtai paþeisti teisës aktai. Ðie paþeidimai daugiausia buvo susijæ su faktinës kampanijos apyvartos nepakankamumu, kad jis atitiktø dvideðimt tûkstanèiø apyvartà, kurios sëkmei nebuvo prievolës saugoti prekiø ir paslaugø apskaità naudodamiesi paðto kasos aparatu ir iðduodant kvitus per já. Finansø ministerijos teigimu, ðios rûðies nusiþengimus daþniausiai vykdë pramonës ðakos, automobiliø diagnostikos stotys, gydytojai, stomatologai, kirpyklos ir valgyklos ðvietimo ástaigose ir per ðias valdomas institucijas. Ástatymø leidëjas taip pat teigia, kad kiekvienos verslo ámonës, teikianèios paslaugas vartotojams, neturintiems registruotos finansinës veiklos ir vienkartinës iðmokos ûkininkams, apyvartos áraðymas bus populiarus þingsnis siekiant padidinti skaidrumà ir patrauklumà aikðtëje, taip pat uþtikrinti graþesná ir populiaresná teisiø tyrimà vartotojø teisme. Pagal ketvirtàjá reglamento straipsná, padangø pakeitimo, techniniø klausimø ir konsultacijø, mokesèiø konsultantø, kirpëjø ir kosmetologø paslaugas teikianèios institucijos privalëjo greitai ádiegti kasos aparatà kartu su pirmàja 2000 m. Sausio mën. Naujais atvejais verslininkai, kuriems netaikomos specialios taisyklës, yra du mënesiai nuo dvideðimt tûkstanèiø grynøjø kasos aparato ádiegimo dienos virðijimo dienos.