Wiki sprogimo zona

https://neoproduct.eu/lt/jinx-repellent-magic-formula-efektyvus-budas-pakeisti-likima-ir-pasiekti-laime/

Atsiþvelgiant á tai, kad Europos Sàjungoje galiojo ávairûs saugumo reglamentai, buvo nuspræsta suderinti reglamentus. Ádiegti ATEX reikalavimai, kurie yra paminëti potencialiai sprogiose zonose ir aptarnavimo árankiuose ðiuolaikinëse zonose. Ðiø pokyèiø pabaiga - didþiulis rizikos sumaþëjimas arba jo visiðkas paðalinimas, kuris yra susijæs su medþiagø naudojimu zonose, kuriose gali kilti grësmë sprogimui, t. Y. EX zonoms.

EX reikalavimai, tiksliau - direktyva, apibrëþia reikalavimus, kuriuos turi atitikti tam tikras produktas, kuris paliekamas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Pagrindinis metodo tikslas - suderinti árenginiø atitikties procedûras ir apsauginius stilius ðiose nykstanèiose zonose ir uþtikrinti jø paprastà srautà Europos Sàjungos pagrindu.Ði taisyklë apima visus elektrinius ir neelektrinius indus ir apsauginius metodus, kurie bus paaukoti ant kvadratø, kuriems kyla sprogimo pavojus. ATEX reikalavimai taikomi saugos, valdymo ir valdymo árenginiams, kurie bus naudingi ne potencialiai sprogioje aplinkoje. Jiems nereikia turëti savo funkcijø, taèiau jie prisidës prie saugiø árenginiø ir apsaugos sistemø, kurios bus naudojamos ten, buvimo.Direktyvoje taip pat apibrëþiamas ATEX iðlygø materialinës atitikties árodymo metodas. Produktai, kurie atitinka ðiuos reikalavimus, t. Y. Standartai, suderinti su patarimais, taip pat turi atitikti tikruosius reikalavimus. Pagrindø naudojimas nëra bûtinas, tik pati atitikties procedûra. Svarbiausia yra laikytis principo, kurá ágyvendina ástaiga, teikianti praneðimà apie Europos Komisijos pateiktà platformà. Leidþianèios nukrypti nuostatos gali atsirasti tiksliai treèiøjø kategorijø elektriniø prietaisø ir neelektriniø árenginiø kategorijø 2 ir 3 kategorijoje.Ðiais atvejais atitikties garantijos gali bûti sëkmingai iðduodamos ðio prietaiso gamintojui be notifikuotosios ástaigos dalyvavimo. Taèiau ðie reikalavimai yra gerbiami, ir gamintojas ðioje situacijoje turës ápareigoti á savo gaminá patekti á aikðtæ.Kalbant apie svarbius reikalavimus, tai yra elektros ir ne elektros árangos sertifikavimas, savæs sertifikavimas, reikalavimai gamybos vietoms ir privalomo Europos Sàjungos ðalies stiliaus perëmimas.